Financial market disturbances as sources of business cycle fluctuations in Finland

Keskustelualoitteet
Financial market disturbances as sources of business cycle fluctuations in Finland
5/2010
Kirjoittaja(t):
Hanna Freystätter
2010. 46 sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki
ISBN:
978-952-462-576-0
(painettu julkaisu)
ISBN:
978-952-462-577-7
(verkkojulkaisu)
ISSN:
0785-3572
(painettu julkaisu)
ISSN:
1456-6184
(verkkojulkaisu)
 
Lataa julkaisu (1,38 MB)

Tässä työssä tutkitaan, kuinka hyvin rahoitusmarkkinoilla syntyvät häiriöt selittävät investointien vaihteluita Suomessa vuosien 1995 ja 2008 välisenä aikana. Työssä rakennetaan ensin Suomen talouden analysointiin tarkoitettu moderni dynaaminen makromalli, joka työn empiirisessä osassa sitten estimoidaan tällaisten mallien estimoinnissa nykyään paljon käytetyllä bayesiläisellä suurimman uskottavuuden menetelmällä. Rahoitusmarkkinoiden epätäydellisyyksistä aiheutuvan rahoitusakseleraattorin lisäksi työssä käytetyn dynaamisen makromallin erityispiirteenä on pidettävä kahta rahoitusmarkkinahäiriötä, jotka aiheuttavat stokastista vaihtelua yritysten nettovarallisuudessa ja maakohtaisessa korkomarginaalissa. Tulosten mukaan estimoidut rahoitusmarkkinahäiriöt selittävät hyvin investointien historiallista vaihtelua Suomessa. Kotimaisten rahoitusmarkkinahäiriöt selittävät hyvin Suomen talouden suhdannedynamiikkaa silloinkin, kun lukuisat muut kotimaisen ja kansainvälisen talouden häiriölähteet on estimoinneissa otettu huomioon.