Rahapolitiikan toimeenpano

Eurojärjestelmään kuuluvana keskuspankkina Suomen Pankki toteuttaa Euroopan keskuspankin neuvoston määrittämää rahapolitiikkaa vastapuolina toimivien suomalaisten pankkien kanssa.
 
Euroopan keskuspankin rahapolitiikan ensisijainen tavoite on ylläpitää hintavakautta. Markkinataloudessa rahapoliittiset päätökset vaikuttavat hintatasoon useita eri kanavia pitkin. Tätä syiden ja seurausten verkostoa nimitetään rahapolitiikan välittymismekanismiksi.
 
Rahapolitiikan välittymisen ensimmäinen vaihe on se, että eurojärjestelmä säätelee rahapolitiikan vastapuolina toimiville luottolaitoksille myönnettävän keskuspankkirahoituksen määrään, hintaan, juoksuaikaan ja ajoitukseen liittyviä ehtoja. Keskuspankkirahoituksen ehdot vaikuttavat keskeisesti pankkienvälisten rahamarkkinakorkojen muodostumiseen, sillä euroalueen luottolaitokset tarvitsevat keskuspankkirahaa pystyäkseen vastaamaan yleisön eurokäteisen kysyntään sekä kyetäkseen tallettamaan vähimmäisvarantovelvoitteiden edellyttämän rahamäärän eurojärjestelmän kansallisiin keskuspankkeihin. Tällä tavoin toteutettua korkojen ohjausta nimitetään rahapolitiikan toimeenpanoksi.
 
Rahapolitiikan toimeenpanossa eurojärjestelmän on kyettävä arvioimaan pankkijärjestelmän likviditeettitarpeet. Vähimmäisvarantojen ohella pääasiallisia toimeenpanovälineitä ovat kansallisten keskuspankkien suorittamat markkinaoperaatiot sekä vastapuolten käyttöön tarjottava maksuvalmiusjärjestelmä. Rahapolitiikan toimeenpanon välineistöön kuuluu myös keskuspankkirahoituksen riskienhallinta, joka on markkinaoperaatioista eriytetty toiminto. Riskienhallinnassa arvioidaan rahapolitiikan vastapuoliksi pyrkivien ja vastapuolina toimivien pankkien rahoitusaseman vakautta sekä määritellään keskuspankkirahoituksen vakuusvaatimukset.