Pankkijärjestelmän likviditeetti

Eurojärjestelmä on ainoa lähde euromääräiselle rahaperustalle eli käteiselle ja pankkien reserveille keskuspankissa. Rahaperusta on likvideintä varallisuutta, jolla taloudellisia transaktioita voidaan selvittää, ja se säilyy aina keskuspankin taseessa. Yleisön hallussa oleva käteinen ja pankkien talletukset ovat keskuspankin keskeisimmät velkaerät, ja siten ne hallitsevat keskuspankkitaseen vastattavaa-puolella. Luottolaitoksille markkinaoperaatioissa myönnetyt luotot ja sijoitusvarallisuus, johon valuuttavarannot luetaan, muodostavat valtaosan keskuspankin varoista, joten ne ovat keskeisessä asemassa taseen vastaavaa-puolella.

Eurojärjestelmä on päättänyt toteuttaa rahapolitiikkaansa siten, että pankkisektori on likviditeettivajeessa. Tämä edellyttää, että eurojärjestelmän sijoitusvarallisuus (ml. valuuttavarannot) mitoitetaan käteisen ja luottolaitoksilta vaadittujen vähimmäisvarantotalletusten yhteismäärää pienemmäksi. Likviditeettivaje täytetään markkinaoperaatioissa vakuuksia vastaan annettavilla lisäluotoilla. Sijoitusvarallisuuden ja käteisen muutosten arvioiminen on näin ollen erittäin tärkeää säädeltäessä markkinaoperaatioissa tarjottavan rahoituksen määrää.

Likviditeetinhallinta eli keskuspankin tase-erien kehityksen ennakointi sekä pankeille myönnettävän jälleenrahoituksen määrän säätely muodostavat keskeisen osan rahapolitiikan toimeenpanoa. Normaalioloissa markkinaoperaatiot mitoitetaan siten, että pankit kykenevät täyttämään varantovelvoitteensa. Tästä tasapainosta poikkeava määrä näkyy keskuspankin maksuvalmiusjärjestelmässä yötalletuksena, jos operaatioissa on jaettu ylimääräistä rahoitusta, ja maksuvalmiusluottona, jos luottolaitokset tarvitsevat lisärahoitusta täyttääkseen vähimmäisvarantovaatimuksensa. Maksuvalmiusjärjestelmän laaja käyttö tai maksuvalmiusluottojen ja yötalletusten samanaikaisuus on merkki rahamarkkinoiden epätäydellisyydestä eli pankkien kyvyttömyydestä tasata rahoitustarpeensa pankkien välisillä markkinoilla.

 

Eurojärjestelmän yksinkertaistettu tase 

​Vastaavaa (keskuspankkirahan tarjonta) Vastattavaa (keskuspankkirahan kysyntä)​
Markkinaoperaatiot​ ​Pankkien talletukset
Maksuvalmiusluotto​ ​Yötalletukset
Sijoitusvarallisuus​ ​Käteinen