Riskienhallinta ja -valvonta

Rahoitusvarallisuuden sijoittaminen, rahapoliittiset operaatiot ja operatiivinen toiminta aiheuttavat riskejä Suomen Pankille. Riskejä hallinnoidaan ja niihin varaudutaan kartuttamalla riskipuskureita niin, ettei keskuspankkitehtävien hoitaminen missään olosuhteissa vaarannu. Operatiiviset riskit tunnistetaan toiminnansuunnittelun yhteydessä ja niitä hallinnoidaan hajautetusti osana päivittäistä toimintaa.

Suomen Pankin rahoitusvarallisuus koostuu kultavarannosta, valuutta- ja euromääräisistä korkosijoituksista sekä vuodesta 2014 alkaen pienessä määrin myös osakesijoituksista. Rahoitusvarallisuuteen kohdistuu valuutta-, korko-, luotto- ja osakeriskiä. Valuuttariski on Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden riskeistä merkittävin.

Suomen Pankin sijoitustoiminnan riskienhallinnasta vastaavat hallinto-osaston riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimisto ja pankkitoimintaosasto yhteistyössä. Riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimisto seuraa ja analysoi taseriskejä ja raportoi niistä samoin kuin sijoitustoiminnan riskeistä säännöllisesti johdolle. Sijoitustoiminnan riskienvalvonta on riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimiston vastuulla.

Sijoitustoiminnan riskienhallinta pitää sisällään riskien tunnistamisen, mittaamisen ja niiden rajoittamisen. Pohjana rahoitusvarallisuuden sijoittamisessa on Suomen Pankin johtokunnan määrittämä sijoituspolitiikka. Riskejä mitataan yleisesti käytössä olevilla riskienhallintamenetelmillä ja riskejä rajoitetaan käytännössä asettamalla sijoitustoiminnalle yksityiskohtaisia rajoitteita, niin sanottuja limiittejä. Riskejä hallitaan hajauttamalla kauppoja ja sijoituksia usealle vastapuolelle ja liikkeeseenlaskijalle limiittien avulla sekä hajauttamalla sijoituksia useampaan valuuttaan.

Suomen Pankin kokonaisriskejä arvioidaan vakiintuneita menetelmiä käyttäen. Taseeseen kohdistuvia markkina- ja luottoriskejä mitataan Value-at-Risk-perusteisilla malleilla. Riskiarviota täydennetään skenaariolaskelmilla ja stressitesteillä.

Riskienvalvontaa toteutetaan seuraamalla ja arvioimalla riskejä sekä valvomalla asetettujen rajoitteiden noudattamista. Riskeistä raportoidaan päivittäin ja mahdollisista rajoitteiden rikkomuksista raportoidaan sijoitustoiminnasta riippumattomasti.

Lisää informaatiota riskienhallinnasta ja -valvonnasta löytyy Suomen Pankin vuosikertomuksesta.

Riskikatsaukset

Riskien määritelmät 

Valuuttakurssiriskillä tarkoitetaan riskiä, että pankin varallisuuden nettoarvo laskee valuuttakurssien muutosten seurauksena.

Korkoriskillä tarkoitetaan riskiä, että pankin varallisuuden nettoarvo laskee korkojen muutosten vuoksi.

Luottoriski tarkoittaa laajasti ottaen riskiä, että taloudellisen transaktion vastapuolen tai arvopapereiden liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus muuttuu. Käytännössä tämä voi tarkoittaa luottoluokituksen muutosta joko parempaan tai huonompaan suuntaan tai vastapuolen tai liikkeeseenlaskijan ajautumista maksukyvyttömyystilaan.

Likvidiysriskillä tarkoitetaan riskiä, ettei pankki pysty vastaamaan velvoitteistaan ajallaan, koska sen varat ovat muutettavissa hitaasti tai alempaan arvoon rahaksi.

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan riskiä, että sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä aiheutuu tappioita tai ylimääräisiä kustannuksia.