Suomen Pankin eläkerahasto

Suomen Pankki on järjestänyt eläkevastuunsa kattamisen ja eläkkeiden rahoituksen pankin taseen sisällä olevan eläkerahaston avulla. Tavoitteena on hoitaa eläkevastuun katteena olevaa omaisuutta yleisten eläkevarojen hoitamista koskevien periaatteiden mukaisesti ottaen kuitenkin huomioon pankin tasepolitiikan ja keskuspankkitoiminnan asettamat erityisvaatimukset.

Eläkerahaston varallisuuden arvo vuoden 2014 lopussa oli 673 miljoonaa euroa. Rahaston tavoitteena on eläkevastuun 100 % kateaste. Vuoden 2014 lopussa kateprosentti oli 106 %.

Eläkerahaston sijoitustoiminnan tavoite on eläkkeiden rahoituksen taloudellisuus ja tehokkuus. Sijoituspolitiikka perustuu eläkevakuutusmatemaattiseen näkemykseen eläkevastuun kehittymisestä pitkällä aikavälillä.

Sijoituspolitiikan ydin on sijoitusluokkien strateginen allokaatio:
Joukkovelkakirjat 55 %
Euroalueen osakkeet 15 %
Muun maailman osakkeet 15 %
Kiinteistöt 10 %

Sijoitussaaminen Suomen Pankilta 5 %

Eläkerahaston sijoituksia hoidetaan tehokkaasti ja turvallisesti. Pääsääntönä on, että sijoittamisessa ei oteta aktiivista riskiä, vaan tavoitteena on saavuttaa sijoitusluokan markkinatuotto.

Eläkerahaston rahastosijoituksia hoitavat:
Joukkovelkakirjoissa: Suomen Pankki
Osakkeissa: Vanguard Investments / eQ Varainhoito
Kiinteistörahastoissa: Real Estate Fund Finland I (Pohjola Varainhoito) ja Aberdeen Property Fund Finland I.

Eläkerahaston sijoitustoiminnan pääasiallinen riskienhallintatapa on riittävä sijoitusten hajautus. Hajautus toteutetaan valitsemalla sellainen sijoitusten allokaatio, jossa eri omaisuuslajien arvot liikkuvat erilaisissa markkinatilanteissa eri suuntiin, jolloin sijoitusluokat periaatteessa suojaavat toisiaan markkinatilanteiden muuttuessa. Globaalien osakesijoitusten avoimeksi jätetty valuuttakurssiriski perustuu myös hajautushyötyyn: osakesijoitusten valuuttakurssiriskin olemassaolo pienentää kokonaisriskiä ja parantaa näin pitkällä aikavälillä portfolion tuotto-riskisuhdetta. Eläkerahaston tekemissä rahastosijoituksissa rahastoilla on oma riskienhallintansa, jonka tehtävänä on huolehtia salkunhoitajien pysymisestä rahaston sääntöjen ja sijoitusstrategian sallimissa rajoissa. Eläkerahaston riskejä mitataan ja arvioidaan tunnettujen riskienhallintamenetelmien avulla.