Rahoitusvarallisuus

Suomen Pankki hallinnoi merkittävää varallisuutta. Vuoden 2014 lopussa pankin rahoitusvarallisuuden arvo oli 16 438 miljoonaa euroa. Varallisuus koostuu valuuttavarannosta ja euromääräisestä varallisuudesta.

Suomen Pankki turvaa sijoitustoiminnallaan rahoitusvarallisuutensa arvon sekä kykynsä tukea pankkijärjestelmän ja kansantalouden maksuvalmiutta. Varallisuus sijoitetaan kansainvälisten vastuiden ja kriisinhallintavalmiuden tarpeiden mukaan. Tavoitteena on vakaa voitonjako valtiolle pankin vakavaraisuutta vaarantamatta. Sijoitustoimintaa ohjaavat tavoitteet ovat turvallisuus, likvidiys ja tuotto. Pankki sijoittaa rahoitusvarallisuutensa turvallisesti korkomarkkinoille likvideihin kohteisiin, jotta se on tarvittaessa nopeasti käytettävissä erilaisissa kriisitilanteissa. Samalla pankilla on kuitenkin vastuu varallisuutensa arvon kehityksestä, minkä takia varoille pyritään saamaan myös tuottoa. Valuuttavarannon ja euromääräisen rahoitusvarallisuuden likvidiys mitoitetaan mahdollisia kriisitilanteita varten. Tuottotavoitteella on suurempi paino sijoitettaessa euromääräistä varallisuutta kuin valuuttavarantoa.

Suomen Pankin rahoitusvarallisuus on sijoitettu pääosin korkoinstrumentteihin, joilla on korkea luottoluokitus. Merkittävä osa Suomen Pankin rahoitusvarallisuudesta on sijoitettu valtion velkakirjoihin. Kolmasosa rahoitusvarallisuudesta on sijoitettu luottoriskillisiin velkakirjoihin, millä tavoitellaan lisätuottoja sekä parempaa tuotto-riskisuhdetta sijoituksille. Kullan sijoittamisessa käytetään rahamarkkinatalletusten kaltaisia vakuudettomia kultatalletuksia ja kullan koronvaihtosopimuksia. Euromääräiset sijoitukset muodostavat yli 50 % Suomen Pankin rahoitusvarallisuudesta. Loppuosa varallisuudesta koostuu valuuttavarannosta eli Yhdysvaltain dollarista, Englannin punnasta ja Japanin jenistä, ja siihen lasketaan kuuluviksi myös kulta sekä Kansainvälisen valuuttarahaston erityisten nosto-oikeuksien määräiset erät (Special Drawing Rights, SDR). Vuoden 2014 lopulla Suomen Pankki aloitti varovaisuutta noudattaen sijoitukset osakemarkkinoille.

Suomen Pankki asettaa rahoitusvarallisuudelleen niin sanotun strategisen allokaation. Lisäksi pankin sijoitustoiminnolla on mahdollisuus poiketa strategisesta allokaatiosta lisätuottojen saamiseksi. Aktiivisille kannanotoille on asetettu sekä sallittu liikkumavara että suhteellinen tuottotavoite strategiseen allokaatioon nähden. Aktiivisella sijoitustoiminnalla pyritään lisätuottojen ohella pitämään yllä markkinatuntemusta ja vastapuolikontakteja sekä kehittämään sijoitustoiminnan osaamista.

Rahoitusvarallisuuden kokonaistuotto vuonna 2014 oli 5,26 % eli noin 707,2 miljoonaa euroa. Kokonaistuottoon vaikuttavat keskeisimmät tekijät olivat korkotuotto (1,39 %) ja valuuttakurssituotto (3,82 %).