Pankkitoimintaosasto

Pankkitoimintaosaston tehtävänä on toteuttaa eurojärjestelmän rahapolitiikkaa sekä sijoittaa Suomen Pankin rahoitusvarallisuus ja osa Euroopan keskuspankin valuuttavarannosta. Osasto vastaa myös näihin tehtäviin liittyvästä selvitystoiminnasta ja maksuliikenteestä sekä tuottaa TARGET-maksujärjestelmäpalvelut. 

Osastopäällikkönä toimii Harri Lahdenperä.
 
Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.
 
Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot ja yksiköt:


Maksuliiketoimisto

Maksuliiketoimisto vastaa rahoitusvarallisuuden ja rahapolitiikan back office -toiminnoista, TARGET2-maksujärjestelmäpalveluista ja vakuushallinnasta. Keskeisiä vastuita ovat myös toimintojen, prosessien ja järjestelmien kehitys- ja tukitehtävät. Tärkeimpiä menossa olevia hankkeita ovat uuden vakuushallintajärjestelmän (Cola) rakentaminen ja valmistautuminen tarjoamaan keskuspankkirahaa arvopaperiselvitykseen TARGET2-Securities-selvitysalustan käyttöönoton myötä.

Maksuliiketoimiston päällikkönä toimii Jussi Terho ja sijaisena Jari Toivonen.

 

Markkinaoperaatioiden toimisto

Markkinaoperaatioiden toimisto vastaa rahapolitiikan toteuttamisen front office -toiminnasta ja politiikka-analyysista sekä valuuttakaupasta, markkina-analyysista ja kullan sijoittamisesta.

Markkinaoperaatioiden toimiston päällikkönä toimii Elisa Newby ja sijaisena Päivi Heinäaro-Ehgartner.

 

Sijoitustoimisto

Sijoitustoimisto vastaa Suomen Pankin oman rahoitusvarallisuuden sekä EKP:lle luovutetun varanto-osuuden sijoittamisesta kansainvälisille rahoitusmarkkinoille. Sijoitustoiminnalla turvataan rahoitusvarallisuuden arvo sekä pankin kyky tukea pankkijärjestelmän ja kansantalouden maksuvalmiutta. Suomen Pankin rahoitusvarallisuus on sijoitettu merkittäviltä osin valtionlainoihin, joiden lisäksi varallisuus koostuu valtiosidonnaisista, katetuista ja yritysten liikkeeseen laskemista velkakirjoista. EKP:n valuuttavaranto-osuuden hoidossa noudatetaan EKP:n asettamia ohjeita. Sijoitustoimisto hallinnoi myös pankin eläkerahaston varallisuutta. Eläkerahaston sijoituksissa noudatetaan yleisiä eläkevarallisuuden hoidon periaatteita.

Sijoitustoimiston päällikkönä toimii Jarno Ilves ja sijaisena Roger Karlsson.

 

Analyysi- ja vakuusryhmä

Ryhmä koordinoi uusien vastapuolten hyväksymisprosessia, osallistuu eurojärjestelmän yhteistyöhön sekä seuraa ja analysoi vakuus- ja vastapuolipolitiikkaa. Analyysi- ja vakuusryhmää vetää Marjaana Hohti.

 

Rahapolitiikan toimeenpanon riskienhallintaryhmä

Ryhmä vastaa rahapolitiikan toimeenpanoon liittyvistä riskienhallintatehtävistä, politiikkakannanottojen valmistelusta ja riskiraportoinnista sekä riskienhallinnan metodologiasta. Asiantuntijoina toimivat Aappo Väänänen ja Jorma Jokisalo.

 

 Osastopäällikkö

 

harri_lahdenpera.jpg

Harri Lahdenperä on pankkitoimintaosaston osastopäällikkö ja EKPJ:n markkinaoperaatioiden komitean jäsen.