Asema ja hallinto

Suomen Pankki on Suomen keskuspankki ja eurojärjestelmän sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäsen.

Suomen perustuslain mukaan Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa. Pankin toimintaa valvoo eduskunnan asettama yhdeksänjäseninen pankkivaltuusto. Pankille kuuluvien tehtävien hoitamisesta vastaa johtokunta, johon voi kuulua pääjohtajan lisäksi enintään viisi muuta jäsentä. Tasavallan presidentti nimittää pankin pääjohtajan pankkivaltuuston esityksestä. Muut johtokunnan jäsenet nimittää pankkivaltuusto. Pääjohtajan toimikausi on seitsemän vuotta ja johtokunnan jäsenten viisi vuotta.

Suomen Pankin ensisijaisena tavoitteena on EU:n perustamissopimuksen mukaisesti pitää yllä hintavakautta euroalueella ja Suomessa. Pyrkimyksenä on tukea myös muiden talouspolitiikan tavoitteiden saavuttamista hintavakauden tavoitetta vaarantamatta.

Eurojärjestelmän tehtäviä hoitaessaan pankki toimii Euroopan keskuspankin (EKP) suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti. Muutoin se toimii itsenäisesti ja tekee tarvittaessa yhteistyötä Suomen hallituksen ja muiden viranomaisten kanssa.

Kansallisilla keskuspankeilla on myös EKPJ:n ulkopuolisia tehtäviä. Suomen Pankilla on ainoana euroalueen keskuspankkina siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT). Lisäksi pankki hoitaa yhteyksiä moniin kansainvälisiin järjestöihin.

Pankin yhteydessä itsenäisenä viranomaisena toimii rahoitusmarkkinoita valvova Finanssivalvonta (Fiva), jonka tavoitteena on edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta sekä luottamusta valvottavien ja markkinoiden toimintaan.