Tehtävät

Suomen Pankin tehtäväkentässä on neljä selkeää ydintoimintoa: rahapolitiikka ja tutkimus, rahoitusvalvonta, pankkitoiminta sekä rahahuolto.

Rahapolitiikka ja tutkimus

Eurojärjestelmän rahapolitiikan tavoitteena on vakaa hintataso koko euroalueella. Päätökset tehdään keskitetysti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvostossa, mutta toteutetaan hajautetusti kansallisissa keskuspankeissa.

EKP:n neuvoston jäsenenä Suomen Pankin pääjohtaja on yksi niistä, joka päättää euroalueen ja samalla Suomen koroista.

Suomen Pankki arvioi yhteisen rahapolitiikan vaikutuksia Suomen talouteen ja ottaa sen pohjalta kantaa kotimaiseen talouspolitiikkaan. Pankki julkaisee kokonaistaloudellisen ennusteensa kaksi kertaa vuodessa.

Kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus luo perustan Suomen Pankin vaikuttavuudelle eurojärjestelmässä. Tutkimustoiminnan kolme päälinjaa ovat rahapolitiikan mallintaminen, rahoituspalvelusektorin tulevaisuus ja siirtymätaloudet (Venäjä, Kiina).

Rahoitusvalvonta

Suomen Pankki pyrkii turvaamaan rahoitusmarkkinoiden vakauden ja tehokkuuden tekemällä perusteellista vakausanalyysia sekä ylläpitämällä kriisinhallintavalmiuksiaan. Pankin kriisinhallintavalmius perustuu ajantasaiseen tietoon pankkijärjestelmän ja finanssimarkkinoiden tilasta ja niiden infrastruktuurin toimivuudesta. Suomen Pankki hoitaa tarvittaessa pankkien hätärahoituksen.

Suomen Pankki vastaa rahoitusjärjestelmän yleisvalvonnasta ja makrovalvonnasta. Finanssivalvonta (Fiva) taas valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä sekä muita vakuutusalalla toimivia, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä ja pörssiä. Valvottavat rahoittavat toimintaa 95-prosenttisesti, ja jäljelle jäävä viisi prosenttia rahoituksesta tulee Suomen Pankilta. Finanssivalvonta on hallinnollisesti sijoitettu Suomen Pankin yhteyteen, mutta toimii itsenäisesti.

Pankki tuottaa päätöksentekijöitä palvelevia tilastoja, analyyseja ja riskiarvioita. Taloustilastointi tukee keskuspankin tehtäviä muun muassa rahapolitiikassa ja rahoitusmarkkinoiden vakausanalyysissä.

Pankkitoiminta

Suomen Pankki on pankkien pankki. Se toteuttaa eurojärjestelmän rahapolitiikkaa Suomessa hoitamalla rahapoliittiset operaatiot suomalaisten vastapuolten, lähinnä pankkien, kanssa.

Suomen Pankki turvaa kotimaisen rahoitusjärjestelmän maksuvalmiuden ja hoitaa pankkien väliset maksut. Pankkitoimintaan kuuluvat myös sen oman rahoitusvarallisuuden (kuten valuuttavarannon) hoito ja EKP:n varanto-osuuden sijoittaminen tuottavasti ja turvallisesti.

Rahahuolto

Suomen Pankki vastaa maan rahahuollosta ja kehittää sen laatua, tehokkuutta ja turvallisuutta. Pankki laskee liikkeeseen uudet eurosetelit ja eurokolikot Suomessa. Sen tehtävänä on myös huolehtia käteisrahan aitoudesta ja laadusta poistamalla väärennetyt tai rikkinäiset setelit liikkeestä.

Suomen Pankki toimii yhteistyössä pankkien ja rahahuoltoon erikoistuneiden yritysten kanssa. Rahahuollon tehtäviä hoidetaan Vantaan ja Oulun konttoreista.