Finlands Banks organisation

Finlands Bank är Finlands centralbank. Den är en självständig offentligrättslig inrättning.

Finlands Banks förvaltningsorgan är bankfullmäktige och direktionen. Direktionen har de allmänna befogenheterna att sköta bankens uppgifter. Bankfullmäktige svarar för tillsynen av bankens förvaltning och verksamhet, administrativa beslut och andra uppgifter som räknas upp i lagen. Riksdagen tillsätter nio bankfullmäktigeledamöter. Ledamöterna väljer ordförande och vice ordförande inom sig.

Direktionen består av en ordförande och högst fem andra medlemmar. Republikens president utnämner directionsordföranden för en sju års mandatperiod. De övriga medlemmarna utnämns av bankfullmäktige för en fem års mandateperiod.

Bankfulmäktige: Matti Vanhanen (ordförande), Pentti Oinonen (vice ordförande), Olavi Ala-Nissilä, Kalle Jokinen, Seppo Kääriäinen, Jutta UrpilainenPia Viitanen, Ville Vähämäki och Ben Zyskowicz. Bankfullmäktiges tf sekreterare är Anton Mäkelä och rådgivare är professor Ari Hyytinen.

Finlands Banks direktion består av ordförande i direktionen Erkki Liikanen, vice ordförande i direktionen Pentti Hakkarainen och direktionsmedlem Seppo Honkapohja. Direktionens sekreterare är Mika Pösö.

Finlands Bank har sju avdelningar: