Finlands Banks operativa verksamhet (bankrörelse)

Finlands Bank är bankernas bank. Banken tillhandahåller många olika slags centralbankstjänster för inhemska finansiella aktörer. Som en del av Eurosystemet svarar Finlands Bank för Europeiska centralbankens penningpolitiska operationer i Finland. 

Finlands Bank erbjuder sina kunder harmoniserade betalsystem- och likviditetshanteringstjänster och svarar för avveckling av fordringar och skulder mellan bankerna i EU-centralbankernas gemensamma betalningssystem TARGET2. 

Finlands Bank svarar för förvaltningen av sina egna finansiella tillgångar inklusive riskhanteringen och för förvaltningen av den andel av valutareserven som överförts till ECB. Förvaltningen av Finlands Banks finansiella tillgångar syftar till att stödja genomförandet av ECB:s penningpolitik och sörja för att det finns tillräcklig tillgång till likviditet i euro och utländsk valuta i krissituationer. 

Här ges en kort beskrivning av Finlands Banks operativa verksamhet. I Finlands Banks regler för motparter och kunder finns beskrivningar av tjänsterna i samband med penningpolitiska operationer, säkerhetshanteringen och TARGET2.