Gemensamt eurobetalningsområde (SEPA)

Massbetalningssystemen i olika länder har utvecklats för att motsvara de nationella behoven. Eftersom de gränsöverskridande massbetalningarna har varit få har bankerna koncentrerat sig på att utveckla funktionella och effektiva system för betalningar inom landet. Det gemensamma ekonomiska området har emellertid skapat ett behov av enhetliga betalningsprodukter som omspänner hela området och är tillgängliga för alla inom området. Projektet går under benämningen det gemensamma eurobetalningsområdet (Single Euro Payments Area, SEPA).

Gemensamma standarder, snabbare förmedling av betalningar och förenklade betalningsprocesser medför nytta för ekonomin i hela EU. Den främsta nyttan består i att betalningarna blir effektivare som helhet. Konkurrensen ökar, och också kunderna kan konkurrensutsätta bankerna bättre när samma standarder och gemensamt överenskomna spelregler följs vid alla betalningar inom området. Sannolikt lanseras också produktinnovationer som hänför sig till betalningar, när ett enda stort marknadsområde ersätter många små områden med olika standarder.

Syftet med SEPA-projektet är att automatisera hanteringen av betalningar så långt som möjligt tack vare gemensamma standarder, att nå samförstånd om gemensamma rutiner, att effektivisera hanteringen av såväl betalningar inom landet som utlandsbetalningar och att dra försorg om kostnadseffektiviteten. SEPA-projektet inbegriper alla betalningsinstrument som är viktigast utöver kontanter: girering, kortbetalning och direktdebitering. SEPA-gireringar har varit möjliga sedan januari 2008. SEPA-direktdebitering infördes i november 2009. I Finland ersätter internationella s.k. debitkort den typ av bankkort som användes tidigare. Checkarna omfattas inte av SEPA. Meningen är att användningen av checkar ska minska. Checkarna är fortfarande vanliga i många länder, närmast vid betalningar inom landet, men hanteringen av dem är jämförelsevis dyr.

I de europeiska bankernas samarbetsorgan (European Payments Council, EPC) medverkar europeiska bankföreningar och några tiotals banker. Också finländska banker deltar i samarbetet. EPC samarbetar med Europeiska kommissionen och ECBS (Europeiska centralbankssystemet). På sätt och vis fungerar EPC som hela banksektorns gemensamma beslutsorgan, även om dess beslut inte är bindande. EPC har många arbetsgrupper på olika nivåer som fokuserar på olika delområden. På EPC:s webbplats hittar man bland annat beskrivningar av alla SEPA-produkter. I Finland är Finansbranschens Centralförbund en central aktör. På dess webbplats hittar man en stor mängd information om SEPA ur finskt perspektiv.

SEPA lanserades i januari 2008, men projektet är ännu inte slutfört. Du kan följa SEPA-processens framskridande på Europeiska centralbankens webbplats.

Vad är SEPA?

 
 

 Relaterande webbplatser