Skadade sedlar

Finlands Bank beslutar om inlösen av söndriga och skadade sedlar enligt artikel 3 i Europeiska centralbankens beslut (ECB/2003/4).

Med söndrig sedel avses i detta sammanhang en sedeldel vars yta utgör mer än hälften av den ursprungliga sedeln. Med söndrig sedel avses också en sedeldel vars yta utgör hälften eller mindre än hälften av den ursprungliga sedeln om kunden kan visa att återstoden av sedeln har förstörts.

Som skadad betraktas en sedel som förorenats, infärgats eller förslitits så att det är svårt att kontrollera sedelns äkthet.

En kund kan lämna in en skadad sedel till sin bank som fyller i en blankett för söndriga sedlar och skickar in sedeln tillsammans med den ifyllda och undertecknade blanketten i original till Finlands Bank för undersökning och inlösen.

Banken kan också lösa in en sedel utan att först skicka in den till Finlands Bank om exempelvis klart över hälften av sedeln återstår och banken kan lämna in sedeln tillsammans med den normala sedelinlämningen.

Om sedeln är hittegods måste hittegodslagen följas. Enligt den måste upphittade sedlar värda mer än 20 euro lämnas till polisen.

Om sedeln löses in skickar Finlands Bank beslutet till kunden och krediterar kundens bankkonto. Om sedeln inte löses in återsänder Finlands Bank sedeln till kunden tillsammans med sitt beslut.