Kontantförsörjning

Utgivning av sedlar och mynt hör till Finlands Banks huvuduppgifter som det föreskrivs om i lag. Finlands Bank ger med tillstånd av Europeiska centralbanken (ECB) ut de sedlar och mynt som behövs i Finland. Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har ECB ensamrätt att tillåta sedelutgivning i euroområdet och också rätt att godkänna omfattningen av myntutgivningen i euroländerna.
Efter övergången till euro har utgivningen av kontanter i Finland blivit mer än tre gånger större än under den tid då mark användes. Utvecklingen har gått i samma riktning i hela euroområdet. Kontanter är behändiga och fördelaktiga att använda, och deras ökade gångbarhet i euroländerna har gjort dem allt populärare vid resor och andra gränsöverskridande transaktioner.

I kontantförsörjningen i Finland deltar följande parter:

  • Finlands Bank med sina regionkontor
  • De monetära finansinstituten
  • Automatia Pankkiautomaatit Oy
  • Uppräkningscentralerna Loomis Suomi Oy, AVARN Cash Solutions Oy och Rekla Oy
  • Värdetransportföretagen Loomis Suomi Oy och AVARN Cash Solutions Oy.

Finlands Banks regionkontor förser de privata uppräkningscentralerna med sedlar och mynt enligt deras beställningar och tar emot sedlar och mynt från uppräkningscentralerna. De privata uppräkningscentralerna betjänar de monetära finansinstituten, Automatia Pankkiautomaatit Oy och bankernas kunder. Finlands Banks två regionkontor och de circa 15 uppräkningscentralerna runt om i landet sorterar sedlarna och mynten och kontrollerar deras kvalitet och äkthet.

Eftersom euro nu är euroländernas gemensamma valuta är det naturligt att också kontantförsörjningssystemen förenhetligas så långt som möjligt. Samordning och samarbete förekommer bland annat i fråga om produktutvecklingen och upphandlingen av sedlar samt hanteringen av strategiska lager.