Finlands Bank

Finlands Bank är Finlands centralbank och landets nationella monetära myndighet samt medlem av Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet (ECBS).
 
Eurosystemet består av Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i euroområdet. Det förvaltar världens näststörsta valuta, euron. Euroområdet har över 300 miljoner invånare och består från och med 2015 av 19 länder. Finlands Bank har därför målsättningar som gäller både hemlandet och Eurosystemet.
 
Huvudmålet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig ökning av konsumentpriserna. Prisstabilitet skapar förutsättningar för ekonomiskt välstånd. För att uppnå detta mål medverkar Finlands Bank till att utforma, besluta om och kommunicera Eurosystemets penningpolitik och genomför de penningpolitiska transaktionerna i Finland. En omfattande forskningsverksamhet stöder bankens expertis i dessa uppgifter.
 
Förutom penningpolitik och forskning har Finlands Bank ytterligare tre kärnfunktioner: finansmarknad och statistik, bankrörelse (operativ verksamhet) och kontantförsörjning. Finlands Bank har ca 400 anställda, och ytterligare ca 200 personer är anställda vid Finansinspektionen i anslutning till banken.