FINLANDS BANK
Nyhet
1.1.2017

Finlands Banks regler för motparter och kunder

​Regeluppdatering 1.1.2017

Finlands Banks regler om penningpolitiska transaktioner och säkerheter har uppdaterats med ECB:s uppdateringar av riktlinjen om den allmänna dokumentationen (ECB/2016/31), riktlinjen om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2016/32) och riktlinjen om ytterligare tillfälliga åtgärder (ECB/2016/33).

Skuldinstrument utan säkerhet som är efterställda enligt lag och som har emitterats av kreditinstitut blir godtagbara för Eurosystemets kredittransaktioner från och med den 1 januari 2017. Samtidigt begränsas användningen av dessa skuldinstrument som säkerhet per emittent till 2,5 % (tidigare 5 %) av värdet av motpartens samtliga säkerheter.

Från och med den 1 januari 2017 är kupongstrukturer som innehåller negativa kassaflöden tillåtna i fråga om omsättbara tillgångar.

Beträffande icke omsättbara lånefordringar ska motparterna se till att möjligheten till kvittning utesluts för gäldenären när skuldebrevet har upprättats som enkelt skuldebrev. Denna ändring träder i kraft den 1 januari 2018.

Från och med den 1 juli 2017 ska kreditvärderingsinstituten publicera emissions- och granskningsrapporter för godtagbara säkerställa obligationer som ingår i Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter.

Utöver dessa ändringar har också bland annat tabellerna över värderingsavdrag uppdaterats. 

http://www.suomenpankki.fi/sv/julkaisut/ohjeet_ja_saannot/vastapuoli/Pages/default.aspx

 

 Arkiv

 
 

 Dela denna sida