FINLANDS BANK
Pressmeddelande nr 22
29.6.2004

Referensränta och dröjsmålsränta enligt räntelagen för tiden 1.7 - 31.12.2004


Referensräntan enligt räntelagen är 2,5 % för tiden 1.7 - 31.12.2004. Dröjsmålsräntan för samma period är därmed 9,5 % per år (referensräntan med tillägg för sju procentenheter enligt räntelagen).

Den referensränta som dröjsmålsräntan enligt räntelagen (ändrad genom 340/2002) skall beräknas på är den ränta som Europeiska centralbanken tillämpat vid den sista huvudsakliga refinansieringstransaktionen före den första kalenderdagen i varje halvårsperiod avrundad uppåt till närmast följande halva procentenhet. Denna referensränta tillämpas under de följande sex månaderna.

Närmare upplysningar lämnas av Finlands Banks information, tel. (09) 183 2626.