OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

OECD bildades 1960 som samarbetsorganisation för industriländerna. Finland anslöt sig 1969. Medlemsantalet är nu uppe i 30, och de nyaste medlemsländerna är Mexiko, Ungern, Polen, Tjeckien, Korea och Slovakien. OECD:s arbetsfält är vidsträckt, och de ekonomiska frågorna täcker endast en del av det. Inom OECD kan medlemsländerna utbyta åsikter även om andra samhällsfrågor ur ett globalt perspektiv.

OECD erbjuder också ett forum för G7-toppmöten. OECD:s råd sammanträder på ministernivå ungefär nio månader före G7-ländernas toppmöte och utarbetar en kommuniké som underlag för mötesförberedelserna.

Finlands Bank är representerad bland annat i OECD:s kommitté för ekonomisk politik som behandlar allmänna makroekonomiska och strukturpolitiska frågor. Enskilda medlemsländer och deras ekonomiska politik följs och analyseras av kommittén för ekonomi- och utvecklingsöversikter. Arbetet omfattar också stadgeenliga konsultationsbesök inklusive landrapporter.

Vidare har Finlands Bank företrädare i OECD:s finansmarknadskommitté, som följer utvecklingen på finansmarknaden, och i kommittén för kapitalrörelser, som har till uppgift att övervaka efterlevnaden av OECD:s kapital- och tjänsteliberaliseringskoder i medlemsländerna.