Dashboard: lainat ja talletukset

Dashboard sisältää luottolaitoksilta kerättyjä tietoja lainoista ja talletuksista. Tietoja on saatavilla lainakannasta, uusista nostoista ja sopimuksista sekä sovitusta vuosikorosta. Kotitalouksille myönnetyt lainat on jaettu käyttötarkoituksittain. Kulutusluotoista on lisäksi tietoa vakuuden tyypistä. Yrityslainojen uudet nostot on jaettu kokoluokittain. Talletukset on jaettu määräaikais-, sijoitus- ja yön yli -talletuksiin.

linkki taulukkoon


Dashboard: säästäminen ja sijoittaminen

Dashboard sisältää sijoitus- ja pääomarahastoilta kerättyjä tietoja rahastojen liikkeeseen laskemasta rahasto-osuusvelasta ja rahastojen tekemistä sijoituksista. Rahasto-osuusvelan tarkastelu on tehty rahastotyypeittäin. Rahastojen sijoituksista on tarkasteltu rahasto-osuuksia, osakkeita ja velkapapereita. Rahastojen rahasto-osuusvelan ja sijoitusten tarkastelu on tehty avoimille ja suljetuille rahastoille erikseen.


Dashboard: Suomalaisten liikkeeseen laskemien arvopapereiden omistukset

SHS_FINAL_FI_julkaisu.jpg
Dashboard sisältää omistustietoja suomalaisten liikkeeseen laskemista arvopapereista. Tiedot ovat osa EKP:n arvopaperien omistustilastoa. Lisäksi lähteenä on käytetty Suomen Pankin sijoitusrahastotilastoa.Tilasto sisältää arvopapereiden maa- ja sektorikohtaiset omistukset. Tilasto ei kuitenkaan sisällä euroalueen keskuspankkien arvopaperiomistuksia.

Velkapaperit:

Dashboard: Suomalaisten liikkeeseen laskemat velkapaperit
Dashboard sisältää tietoja suomalaisten liikkeeseen laskemista velkapapereista.


Osakkeet:

Dashboard: Suomalaisten liikkeeseen laskemat noteeratut osakkeet
Dashboard sisältää tietoja suomalaisten liikkeeseen laskemista noteeratuista osakkeista

SHS_rapsa.jpg


Dashboard: Maksuliiketilastot

Dashboard sisältää tietoja maksuliikkeestä Suomessa ja Suomessa liikkeeseen laskettujen maksukorttien tai muiden maksuvälineiden käytöstä Suomen ulkopuolella. Tiedot ovat osa EKP:n maksuliiketilastoa. Maksuliikettä koskevia tilastotietoja kerätään maksupalveluntarjoajilta ja maksujärjestelmäoperaattoreilta. Tilastot ovat sekä raportointiajanjaksoa koskevia kantatietoja että virtatietoja. Luottamukselliset luvut ovat poistettu taulukoista ja kuvaajista.

kateismaksaminen-linkinnostokuva-240x180.jpg

Dashboard: Pankkisektorin rakennemittarit

Dashboard sisältää rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävän lisäpääomavaatimuksen riskimittarit, joiden avulla arvioidaan Suomen rahoitus- ja pankkijärjestelmän rakenteellisia haavoittuvuuksia. Mittarit perustuvat luottolaitossektoria, luotonantoa ja velkaantuneisuutta koskeviin aggregoituihin tilastotietoihin.

 

Rahoituksen suhdannemittarit

Dashboard sisältää riskimittarit, joiden avulla arvioidaan suomalaisille luottolaitoksille asetettavan muuttuvan lisäpääomavaatimuksen tarvetta. Mittareilla arvioidaan luotto- tai finanssisyklin vaihetta ja  pyritään tunnistamaan kehityskulkuja, jotka voisivat pahimmillaan johtaa pankki- tai finanssikriiseihin. Finanssivalvonnan johtokunta voi asettaa lisäpääomavaatimuksen tarvittaessa, jos se arvioi syklin ylikuumenemisen riskin merkittäväksi.

Avoimen datan palvelu

Boffsaopendata.fi
-Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan avoin data yhdestä paikasta

boffsaopendataportal.fi