Suomen Pankin tiedonkeruuvaltuudet perustuvat Euroopan unionin asetukseen Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (EY N:o 2533/1998, muutettu 2015/373) ja lakiin Suomen Pankista (214/1998, 26§ ja 28§). Suomen Pankki, Finanssivalvonta ja Tilastokeskus tekevät yhteistyötä viranomaisyhteistyöryhmässä (Virati), jonka tarkoituksena on minimoida tiedonantajien raportointitaakkaa.

Kerättäviä tilastotietoja käytetään Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Suomen Pankin tehtävien hoitamiseen, kansainvälisten järjestöjen tilastovaatimusten täyttämiseen sekä kansallisiin tarpeisiin. Finanssivalvonnalla on oikeus käyttää kerättyjä tietoja valvontatarkoituksiin, jos raportoiva yksikkö on Finanssivalvonnan valvottava. Luottolaitosten tietoja voidaan käyttää myös yhteisen valvontamekanismin tehtävien hoitamiseen. Lisäksi kerättyjen tilastotietojen perusteella lasketaan luottolaitosten vähimmäisvarantovelvoitteet.

Tiedonkeruu rahalaitoksilta perustuu Euroopan keskuspankin (EKP) tasetilastoasetukseen (EKP/2013/33, muutettu EKP/2014/51), EKP:n korkotilastoasetukseen (EKP/2013/34, muutettu EKP/2014/30) sekä EKP:n asetukseen arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24, muutettu EKP/2015/18, EKP/2016/22 ja EKP/2018/7). Lisäksi rahalaitosten tiedonkeruuta ohjaavat Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) suuntaviivat heinäkuulta 2019. Rahalaitoksia ovat Suomen Pankki, talletuspankit, muut luottolaitokset ja rahamarkkinarahastot. Luottolaitoksilta kerätään lisäksi luottokohtaista tietoa, joka perustuu EKP:n asetukseen yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13).  

Sijoitusrahastoihin kohdistuva tiedonkeruu perustuu EKP:n asetukseen sijoitusrahastojen tasetilastosta (EKP/2013/38) ja EKP:n asetukseen arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24, muutettu EKP/2015/18, EKP/2016/22 ja EKP/2018/7). Tiedot kerätään Suomeen rekisteröidyiltä sijoitusrahastoilta, pääomarahastoilta ja kiinteistörahastoilta. Rahamarkkinarahastojen tiedot kerätään samalla tiedonkeruulla kuin muiden sijoitusrahastojen tiedot, vaikka rahamarkkinarahastot luokitellaankin tilastoissa rahalaitoksiksi.

Suomen Pankki kerää valitsemiltaan tiedonantajilta tietoja niiden arvopaperisaamisista ja -veloista. Tiedonantajien joukko koostuu tilinhoitajayhteisöistä, yrityksistä, rahoitus- ja vakuutuslaitoksista, kotitalouksista sekä julkisyhteisöistä. Tiedonkeruut perustuvat EKP:n asetukseen arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24, muutettu EKP/2015/18, EKP/2016/22 ja EKP/2018/7).

Suomen Pankki kerää luottolaitoksilta ja maksuliikeyhteisöiltä tietoja maksuliiketilastoja varten. Tiedonkeruu perustuu EKP:n asetukseen maksuliiketilastoista (EKP/2013/43).

Henki- ja vakuutusyhtiöitä velvoittaa EKP:n asetus tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50). Tilastoasetuksen mukaiset tiedot saadaan pääasiassa Finanssivalvonnan vakavaraisuustiedoista (ns. solvenssi II -tiedoista).

Lisäeläkerahastoja velvoittaa EKP:n asetus tilastointiin liittyvistä eläkerahastojen tiedonantovaatimuksista (EKP/2018/2). Tilastoasetuksen mukaiset tiedot saadaan Finanssivalvonnan keräämistä tiedoista.

Rahalaitoksilta kerätään tietoja rahamarkkinataloustoimista päivittäin. Tiedonkeruu perustuu EKP:n asetukseen rahamarkkinatilastoista (EKP/2014/48, muutettu EKP/2015/30, EKP/2018/33 ja EKP/2019/29). Tiedonkeruu kohdistuu vain suurimpiin maassa toimiviin rahalaitoksiin. Suomessa toimivat rahalaitokset toimittavat tiedot suoraan EKP:hen.

Asetusten lisäksi tiedonkeruita ohjaavat EKP:n suuntaviivat raha- ja rahoitustilastoista (EKP/2014/15, muutettu EKP/2014/43, EKP/2015/44EKP/2018/17 ja EKP/2019/18), suuntaviivat yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruumenettelyistä (EKP/2017/38), suuntaviivat maksutaseesta (EKP/2011/23, muutettu EKP/2013/25EKP/2015/39 ja EKP/2018/19), suuntaviivat rahoitustilinpidosta (EKP/2013/23, muutettu EKP/2014/21 ja EKP/2015/40) suuntaviivat arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2013/7, muutettu EKP/2015/19, EKP/2016/23 ja EKP/2018/8) sekä suuntaviivat yhteisötietorekisteristä (EKP/2018/16, muutettu EKP/2019/17).