Siirry sisältöön

Suomen Pankin tiedonkeruuvaltuudet perustuvat Euroopan unionin asetukseen Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (EY N:o 2533/1998, muutettu 2015/373) ja lakiin Suomen Pankista (214/1998, 26§ ja 28§). Suomen Pankki, Finanssivalvonta ja Tilastokeskus tekevät yhteistyötä viranomaisyhteistyöryhmässä (Virati), jonka tarkoituksena on minimoida tiedonantajien raportointitaakkaa.

Rahalaitoksilta kerätään tietoja, joita tarvitaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tehtävien hoitamiseen, kansainvälisten järjestöjen tilastovaatimusten täyttämiseen ja kansallisiin tarpeisiin, sekä yhteisen valvontamekanismin ja yhteisen kriisinratkaisumekanismin tehtävien hoitamiseen. Tiedonkeruu perustuu Euroopan keskuspankin (EKP) tasetilastoasetukseen (EKP/2013/33, muutettu EKP/2014/51), EKP:n korkotilastoasetukseen (EKP/2013/34, muutettu EKP/2014/30) sekä EKP:n asetukseen arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24, muutettu EKP/2015/18). Lisäksi rahalaitosten tiedonkeruuta ohjaavat Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) suuntaviivat maaliskuulta 2013. Rahalaitoksia ovat Suomen Pankki, talletuspankit, muut luottolaitokset ja rahamarkkinarahastot.

Sijoitusrahastoihin kohdistuva tiedonkeruu perustuu EKP:n asetukseen sijoitusrahastojen tasetilastosta (EKP/2013/38) ja EKP:n asetukseen arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24, muutettu EKP/2015/18). Tiedot kerätään Suomeen rekisteröidyiltä sijoitusrahastoilta, pääomarahastoilta ja kiinteistörahastoilta. Rahamarkkinarahastojen tiedot kerätään samalla tiedonkeruulla kuin muiden sijoitusrahastojen tiedot, vaikka rahamarkkinarahastot luokitellaankin tilastoissa rahalaitoksiksi.

Suomen Pankki kerää valitsemiltaan tiedonantajilta tietoja niiden arvopaperisaamisista ja -veloista. Tiedonantajien joukko koostuu tilinhoitajayhteisöistä, yrityksistä, rahoitus- ja vakuutuslaitoksista, kotitalouksista sekä julkisyhteisöistä. Tiedonkeruut perustuvat EKP:n asetukseen arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24, muutettu EKP/2015/18).

Suomen Pankki kerää luottolaitoksilta ja maksuliikeyhteisöiltä tietoja maksuliiketilastoja varten. Tiedonkeruu perustuu EKP:n asetukseen maksuliiketilastoista (EKP/2013/43).

Vuoden 2016 alusta alkaen henki- ja vakuutusyhtiöitä velvoittaa EKP:n asetus tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50). Tilastoasetuksen mukaiset tiedot saadaan pääasiassa Finanssivalvonnan vakavaraisuustiedoista (ns. solvenssi II -tiedoista).

Huhtikuusta 2016 alkaen rahalaitoksilta kerätään tietoja rahamarkkinataloustoimista päivittäin. Tiedonkeruu perustuu EKP:n asetukseen rahamarkkinatilastoista (EKP/2014/48, muutettu EKP/2015/30). Tiedonkeruu kohdistuu vain suurimpiin maassa toimiviin rahalaitoksiin. Suomessa toimivat rahalaitokset toimittavat tiedot suoraan EKP:hen.

Lisäksi tiedonkeruita ohjaavat EKP:n suuntaviivat raha- ja rahoitustilastoista (EKP/2014/15, muutettu EKP/2014/43, EKP/2015/44 ja EKP/2018/17), suuntaviivat maksutaseesta (EKP/2011/23, muutettu EKP/2013/25 ja EKP/2015/39), suuntaviivat rahoitustilinpidosta (EKP/2013/23, muutettu EKP/2014/21 ja EKP/2015/40) suuntaviivat arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2013/7, muutettu EKP/2015/19) sekä suuntaviivat yhteisötietorekisteristä (EKP/2018/16).

EKP:n neuvoston päätöksen (EKP/2014/6) mukaisesti kansalliset keskuspankit ovat aloittaneet luottokohtaisen tietokannan valmistelut. EKP:n neuvosto hyväksyi  18.5.2016 asetuksen yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13).