Maksu- ja petostietojen tiedonkeruu (MAPE)

Euroopan keskuspankin päivitetty maksuliiketilastoasetus (EKP/2020/59), annettu 1.12.2020, velvoittaa Suomen Pankkia keräämään päivitetyn asetuksen mukaisia maksuliiketilastotietoja kotimaisilta luotto- ja maksulaitoksilta (mukaan lukien maksupalveluita ilman toimilupaa tarjoavilta rekisteröityneiltä luonnollisilta henkilöiltä ja oikeushenkilöiltä) sekä ulkomaisten luotto- ja maksulaitosten Suomessa sijaitsevilta sivukonttoreilta ja tytäryhtiöiltä. Suomen Pankin tiedonhankintavaltuudet perustuvat Euroopan unionin asetukseen Euroopan keskuspankin (EKP) valtuuksista kerätä tilastotietoja (EY N:o 2533/98, muutettu 2015/373) ja lakiin Suomen Pankista (214/1998, 26§ ja 28§).

Suomen Pankki kerää nämä tiedot uudessa maksu- ja petostietojen tiedonkeruussa (MAPE- tiedonkeruu). Päällekkäisen tiedonkeruun välttämiseksi MAPE-tiedonkeruulla katetaan myös kansallisia tietotarpeita.

MAPE-tiedonkeruu korvaa Suomen Pankin MATI-tiedonkeruun, johon raportointivelvolliset raportoivat vielä vuoden 2021 tiedot normaalisti vuoden 2022 alussa. Lisäksi MAPE-tiedonkeruu korvaa Finanssivalvonnan nykyisistä tiedonkeruista MF-raportoinnin (Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi) sekä ilman toimilupaa rekisteröityneiden maksupalveluntarjoajien ML-raportoinnin (Maksutapahtumien yhteismäärä). Myös MF- ja ML-raportoinnin tiedot raportoidaan normaalisti vielä vuoden 2021 osalta, eli tiedot lähetetään Finanssivalvonnalle viimeisen kerran helmikuussa 2022.

MAKSU- JA PETOSTIETOJEN TOIMITUSAIKATAULU SUOMEN PANKILLE

Raportoija-joukko Frekvenssi Raportoitava periodi Palautusaika Suomen Pankille Ensimmäinen raportoitava viiteperiodi Ensimmäi-sen raportin palautus-ajankohta
Täysraportoija Neljännes-vuosittain (Q) Neljännes-vuosi (Q) 1kk viitepe-riodista Q1 2022 29.04.2022
Täysraportoija Puolivuosit-tain (H)

Puolivuosi
(H)

2kk viitepe-riodista H1 2022 31.08.2022
Häntärapor-toija Vuosittain (A) Puolivuosi
(H)
2kk (ja 8kk) viiteperiodista H1 ja H2 2022 28.02.2023
;