Lehdistötilaisuus
9.2.2012
Pääjohtajan alustuspuheenvuoro
(Epävirallinen käännös)


Hyvät kuulijat

Varapuheenjohtaja ja minä toivotamme teidät tervetulleiksi tähän lehdistötilaisuuteen. Kerromme nyt EKP:n neuvoston tämänpäiväisen kokouksen tuloksista. Kokoukseen osallistui myös Euroopan komission varapuheenjohtaja Olli Rehn.

Tavanomaisen taloudellisen ja rahatalouden analyysin perusteella EKP:n neuvosto päätti pitää EKP:n ohjauskorot ennallaan. Tammikuun puolenvälin jälkeen käyttöön tulleet tiedot vahvistavat yleisesti neuvoston aikaisemman arvion. Inflaatio pysynee yli 2 prosentissa useita kuukausia ennen kuin se hidastuu alle 2 prosentin. Käytettävissä olevien kyselytutkimusten mukaan on alustavia merkkejä siitä, että talouskasvu on vakautumassa alhaiselle tasolle vuodenvaihteen tienoilla, mutta talousnäkymiä leimaavat yhä suuri epävarmuus ja kasvun hidastumisen riskit. Rahan määrän trendikasvu pysyy vaimeana. Rahapolitiikalla on keskeistä ylläpitää hintavakautta koko euroalueella. Tämä varmistaa inflaatio-odotusten pysymisen tiukasti EKP:n tavoitteen mukaisina eli että inflaatio on keskipitkällä aikavälillä alle 2 %, mutta lähellä sitä. Tämä on välttämätöntä, jotta rahapolitiikalla voidaan tukea talouskasvua ja uusien työpaikkojen luomista euroalueella. Uusia tietoja ja tulevaa kehitystä on analysoitava perinpohjaisesti ja kattavasti.


Epätavanomaisten rahapoliittisten toimien myötä EKP tukee edelleen euroalueen rahoitussektorin toimintaa ja siten reaalitalouden rahoitusta. Sen jälkeen kun ensimmäinen kolmen vuoden pitempiaikainen rahoitusoperaatio toteutettiin joulukuussa 2011, EKP:n neuvosto on vahvistanut vakuuksien erityiset kansalliset kelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät, joiden perusteella aiempaa laajempi valikoima lainasaamisia voidaan tilapäisesti hyväksyä eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuudeksi useissa maissa. Tämän odotetaan lisäävän käytettävissä olevien vakuuksien määrää. Asiasta kerrotaan tarkemmin tänään klo 15.30 julkistettavassa lehdistötiedotteessa. Nykyisen pitoajanjakson alkaessa 18.1.2012 varantovelvoitteiden laskennassa käytettävää velvoiteprosenttia alennettiin, mikä on vapauttanut käyttöön lisää vakuuksia. Kuten aiemmissa yhteyksissä on todettu, kaikki epätavanomaiset rahapoliittiset toimet ovat luonteeltaan tilapäisiä.

Seuraavaksi tästä arviosta yksityiskohtaisemmin alkaen taloudellisesta analyysista. Euroalueen BKT:n määrän kasvu vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä on todennäköisesti ollut erittäin heikkoa. Kahden viime kuukauden kyselytutkimusten tulosten perusteella on alustavia merkkejä siitä, että talouskasvu on vakautumassa alhaiselle tasolle. EKP:n neuvosto odottaa euroalueen talouden elpyvän hyvin hitaasti vuoden 2012 mittaan. Taloutta tukevat erittäin matalat lyhyet korot sekä kaikki toimet, joita on toteutettu rahoitussektorin toimintakyvyn tukemiseksi. Lisäksi rahoitusmarkkinoiden paineet ovat hellittäneet rahapoliittisten toimien ansiosta  mutta myös siksi, että pyrkimyksissä saada aikaan aiempaa vahvempi euroalueen talouden ohjausjärjestelmä on edistytty,  ja useissa euroalueen maissa on tehostettu julkisen talouden vakauttamista. Kasvuvirettä vaimentavat kuitenkin edelleen maailmanlaajuisen kysynnän heikko kasvu, vielä jäljellä olevat jännitteet euroalueen valtionlainamarkkinoilla ja niiden vaikutukset luotonsaannin ehtoihin, sekä taseiden korjausliikkeen jatkuminen niin rahoitusalalla kuin muillakin toimialoilla.


Näihin talousnäkymiin liittyy odotettua hitaamman kasvun riskejä. Riskejä aiheuttavat erityisesti euroalueen velkamarkkinoiden jännitteet ja niiden mahdollinen leviäminen euroalueen reaalitalouteen. Odotettua hitaamman kasvun riskejä liittyy myös maailmantalouden mahdolliseen epäsuotuisaan kehitykseen, oletettua suurempiin raaka-aineiden hinnannousuihin, protektionismipaineisiin sekä maailmanlaajuisten tasapainottomuuksien mahdolliseen hallitsemattomaan korjautumiseen.

Eurostatin alustavan arvion mukaan euroalueen vuotuinen YKHI-inflaatiovauhti oli 2,7 % tammikuussa 2012 eli sama kuin joulukuussa. Inflaatiovauhti oli vuonna 2011 keskimäärin 2,7 %, mikä johtuu lähinnä energian ja muiden raaka-aineiden hintojen noususta. Inflaatiovauhti todennäköisesti pysyy usean kuukauden ajan yli 2 prosentissa ennen kuin se hidastuu alle 2 prosentin. Tämä perustuu odotukseen, että tilanteessa, jossa euroalueen ja maailmantalouden kasvu hidastuu, euroalueen hintapaineet pysyvät todennäköisesti vähäisinä.

Keskipitkän aikavälin hintakehitysnäkymiin liittyvät riskit ovat edelleen jokseenkin tasapainossa. Arvioitua nopeamman inflaation riskit liittyvät etenkin siihen, että välillisiä veroja ja hallinnollisesti määräytyviä hintoja korotetaan oletettua enemmän, ja raaka-aineiden hintojen nousuun. Arvioitua hitaamman inflaation riskit liittyvät erityisesti euroalueen ja maailmantalouden odotettua vaimeamman kasvun vaikutuksiin.

Rahatalouden analyysi viittaa siihen, että  rahan määrän trendikasvu on edelleen maltillista.  M3:n vuotuinen kasvuvauhti hidastui 1,6 prosenttiin joulukuussa 2011, kun se marraskuussa oli ollut 2,0 %. Kasvuvauhdin hidastuminen johtuu rahan määrän kehityksen heikkenemisestä edelleen vuoden loppua kohti.

Yrityksille myönnettyjen lainojen vuotuinen kasvuvauhti (1,2 %) ja kotitalouksille myönnettyjen lainojen vuotuinen kasvuvauhti (1,9 %) hidastuivat myös edelleen joulukuussa. Kasvuvauhdit on korjattu lainojen myyntiä ja arvopaperistamista koskevilla tiedoilla. Rahalaitosten yrityksille ja kotitalouksille myöntämien lainojen määrä pieneni joulukuussa. Erityisen paljon pieneni yrityksille myönnettyjen lainojen määrä. Lisäksi on viitteitä siitä, että pankkien luottokriteerit tiukkenivat entisestään, mikä vaikutti luotonantoon useassa euroalueen maassa loppuvuodesta 2011. Tässä vaiheessa ei vielä voida tehdä lopullisia päätelmiä tästä kehityksestä, erityisesti kun otetaan huomioon, että ensimmäinen kolmen vuoden pitempiaikainen rahoitusoperaatio on vasta alkanut vaikuttaa pankkien rahoitustilanteeseen ja että sen vaikutukset eivät ehkä täysin näy tuoreimmassa pankkien luotonantokyselyssä. Lisäksi muita EKP:n joulukuussa ilmoittamia epätavanomaisia rahapoliittisia toimia ei ole vielä otettu käyttöön. Luotonannon kehitystä onkin seurattava lähitulevaisuudessa hyvin tarkasti.


Pankkien taseiden vahvuus on keskeinen tekijä, joka edistää riittävää luotonantoa taloudessa ajan mittaan. On ensiarvoisen tärkeää, etteivät pankkien pääomanvahvistamissuunnitelmat johda kehitykseen, joka vahingoittaa euroalueen taloudellisen toiminnan rahoitusta.
Yhteenvetona voidaan todeta, että taloudellisen analyysin perusteella hintapaineiden odotetaan pysyvän vähäisinä ja keskipitkän aikavälin hintakehitysnäkymiin liittyvien riskien olevan edelleen jokseenkin tasapainossa. Taloudellisen analyysin ja rahatalouden analyysin tulosten vertailu vahvistaa tämän käsityksen.

Rakenneuudistukset ja julkisen talouden kurinalaisuus ovat välttämättömiä luottamuksen vahvistamiseksi ja suotuisien olosuhteiden luomiseksi kestävälle kasvulle. Finanssipolitiikan puolella jokaisen euroalueen hallituksen on tehtävä kaikkensa julkisen talouden kestävyyden takaamiseksi. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki maat pitävät kiinni vuodeksi 2012 asettamistaan finanssipoliittisista tavoitteista. Näin voidaan vahvistaa luottamusta ja odotuksia vakaan finanssipolitiikan harjoittamisesta. Kansallisen finanssipolitiikan suunnittelua ja täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä ollaan vahvistamassa niin EU:n välineistön kuin useiden jäsenvaltioidenkin lainsäädännön avulla. Nämä ovat askeleita oikeaan suuntaan. Rakenneuudistusten kannalta nämä toimet ovat keskeisiä, jotta voidaan parantaa euroalueen maiden sopeutumis- ja kilpailukykyä ja näin kohentaa kasvunäkymiä ja tehostaa työpaikkojen syntymistä. Kauaskantoisia ja kunnianhimoisia uudistuksia on toteutettava kilpailukyvyn lisäämiseksi hyödykemarkkinoilla ja erityisesti palvelualoilla. On myös poistettava työmarkkinoiden jäykkyyksiä ja tehostettava palkkajoustoa.


Vastaamme nyt kysymyksiinne.​