Lehdistötilaisuus
8.3.2012
 
Pääjohtajan alustuspuheenvuoro
(Epävirallinen käännös)

Hyvät kuulijat
 
Varapuheenjohtaja ja minä toivotamme teidät tervetulleiksi tähän lehdistötilaisuuteen. Kerromme nyt EKP:n neuvoston tämänpäiväisen kokouksen tuloksista.
 
Tavanomaisen taloudellisen ja rahatalouden analyysin perusteella EKP:n neuvosto päätti pitää EKP:n ohjauskorot ennallaan. Helmikuun alun jälkeen käyttöön tulleet tiedot vahvistavat EKP:n neuvoston aikaisemman talousnäkymiä koskevan arvion. Käytettävissä olevien kyselytutkimusten mukaan on merkkejä siitä, että talouskasvu on vakautumassa. Talousnäkymiä leimaavat kuitenkin yhä kasvun hidastumisen riskit. Energian hinnan nousun ja välillisten verojen korotusten takia inflaatiovauhti todennäköisesti pysyy yli 2 prosentissa vuonna 2012, ja riskit painottuvat arvioitua nopeamman inflaation suuntaan. EKP:n neuvosto kuitenkin odottaa inflaatiovauhdin pysyvän hintavakauden määritelmän mukaisena rahapolitiikan kannalta olennaisella aikavälillä. Rahan määrän trendikasvu on edelleen maltillista, mikä käy yksiin sen kanssa, että inflaatiopaineet pysyvät keskipitkällä aikavälillä vaimeina.
 
EKP:n neuvosto on sitoutunut hintavakauden ylläpitämiseen mandaattinsa mukaisesti. Siksi on ensiarvoisen tärkeää varmistaa inflaatio-odotusten pysyminen tiukasti EKP:n tavoitteen mukaisina eli että inflaatio on keskipitkällä aikavälillä alle 2 %, mutta lähellä sitä.
 
Viime kuukausina eurojärjestelmä on toteuttanut useita epätavanomaisia rahapoliittisia toimia. Näistä toimista, ja etenkin kahdesta kolmivuotisesta pitempiaikaisesta rahoitusoperaatiosta, päätettiin vuoden 2011 viimeisen neljänneksen poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Toimien vaikutus on ollut positiivinen. Nämä toimet sekä julkisen talouden vakauttaminen, monissa euroalueen maissa tehostetut rakenteelliset uudistukset samoin kuin edistyminen pyrkimyksissä saada aikaan aiempaa vahvempi euroalueen talouden ohjausjärjestelmä, ovat kaikki osaltaan myötävaikuttaneet rahoitusmarkkinaympäristön merkittävään paranemiseen viime kuukausina. EKP:n neuvosto odottaa toteutettujen kolmivuotisten pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden antavan lisätukea rahoitusmarkkinoilla meneillään olevaan vakautumiseen ja erityisesti euroalueen luotonantoon. Kaikki epätavanomaiset rahapoliittiset toimet ovat luonteeltaan tilapäisiä. Lisäksi EKP:n neuvostolla on käytettävissään kaikki tarvittavat välineet keskipitkän aikavälin hintavakautta mahdollisesti uhkaavien riskien torjumiseksi.
 
Seuraavaksi tästä arviosta yksityiskohtaisemmin alkaen taloudellisesta analyysista. BKT:n määrä supistui euroalueella 0,3 % vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Viimeaikaisten kyselytutkimusten tulosten perusteella on merkkejä siitä, että talouskasvu on vakautumassa, joskin hyvin alhaiselle tasolle. EKP:n neuvosto odottaa euroalueen talouden elpyvän vähitellen tämän vuoden mittaan. Ulkomaisen kysynnän, erittäin matalien lyhyiden korkojen ja kaikkien euroalueen rahoitussektorin toimintakyvyn tukemiseksi toteutettujen toimien pitäisi tukea näitä talousnäkymiä. Kasvuvirettä kuitenkin vaimentanevat vastakin jäljellä olevat jännitteet euroalueen valtionlainamarkkinoilla ja niiden vaikutukset luotonsaannin ehtoihin sekä taseiden korjausliikkeen jatkuminen niin rahoitusalalla kuin muillakin sektoreilla.
 
Tämä arvio näkyy myös maaliskuussa 2012 julkaistavissa EKP:n asiantuntijoiden kokonaistaloudellisissa arvioissa. Niissä BKT:n määrän vuotuisen kasvun ennakoidaan olevan -0,5 ja 0,3 prosentin välillä vuonna 2012 ja 0,0–2,2 % vuonna 2013. Joulukuussa 2011 julkaistuihin eurojärjestelmän asiantuntijoiden arvioihin verrattuna kasvuarvioiden vaihteluvälejä on tarkistettu hieman alaspäin.
 
Näihin talousnäkymiin liittyy odotettua hitaamman kasvun riskejä. Riskejä aiheuttavat erityisesti euroalueen velkamarkkinoiden jännitteiden kiristyminen uudelleen ja niiden mahdollinen leviäminen euroalueen reaalitalouteen. Odotettua hitaamman kasvun riskejä liittyy myös raaka-aineiden hintojen nousun jatkumiseen. 
 
Eurostatin alustavan arvion mukaan euroalueen vuotuinen YKHI-inflaatiovauhti oli 2,7 % helmikuussa 2012 eli hieman nopeampi kuin tammikuussa, jolloin se oli 2,6 %. Inflaatiovauhti todennäköisesti pysyy yli 2 prosentissa vuonna 2012, mikä johtuu lähinnä energian hinnan viimeaikaisesta noususta ja hiljattain ilmoitetuista välillisten verojen korotuksista.  Raaka-aineiden tämänhetkisten futuurihintojen perusteella vuotuinen inflaatiovauhti hidastunee jälleen alle 2 prosenttiin vuoden 2013 alussa. Pidemmällä aikavälillä ja tilanteessa, jossa euroalueen kasvu on vaimeata ja pitkän aikavälin inflaatio-odotukset ovat tiukasti ankkuroituneet, hintapaineet pysyvät todennäköisesti vähäisinä.
 
Maaliskuussa 2012 julkaistavissa euroaluetta koskevissa kokonaistaloudellisissa EKP:n asiantuntijoiden arvioissa vuotuisen YKHI-inflaation ennustetaan olevan 2,1–2,7 % vuonna 2012 ja 0,9–2,3 % vuonna 2013. Joulukuussa 2011 julkaistuihin eurojärjestelmän asiantuntijoiden arvioihin verrattuna vaihteluvälejä on tarkistettu ylöspäin, erityisesti vuoden 2012 vaihteluväliä.
 
Ennustettuun YKHI-inflaatiovauhtiin liittyvät riskit ovat edelleen jokseenkin tasapainossa. Arvioitua nopeamman inflaation lyhyen aikavälin riskit liittyvät lähinnä siihen, että öljyn hinta nousee odotettua enemmän ja että välillisiä veroja korotetaan. Inflaationäkymiin liittyy kuitenkin edelleen arvioitua hitaamman inflaation riskejä. Ne johtuvat taloudellisen toimeliaisuuden odotettua heikommasta kehityksestä.
 
Rahatalouden analyysi viittaa siihen, että rahan määrän trendikasvu on edelleen maltillista. M3:n vuotuinen kasvuvauhti oli 2,5 % tammikuussa 2012, kun se joulukuussa 2011 oli ollut 1,5 %.  Yksityiselle sektorille myönnettyjen lainojen kasvuvauhti on myös edelleen vaimea.  Niiden vuotuinen kasvuvauhti (korjattuna lainojen myyntiä ja arvopaperistamista koskevilla tiedoilla) nopeutui kuitenkin hieman eli 1,5 prosenttiin tammikuussa, kun se joulukuussa oli ollut 1,2 %.
 
Yrityksille myönnettyjen lainojen vuotuinen kasvuvauhti oli tammikuussa 0,8 % ja kotitalouksille myönnettyjen lainojen vuotuinen kasvuvauhti oli 2,1 %. Kasvuvauhdit on korjattu lainojen myyntiä ja arvopaperistamista koskevilla tiedoilla. Rahalaitosten yrityksille myöntämien lainojen määrä pieneni vain vähän tammikuussa. Joulukuussa niiden määrä oli pienentynyt tuntuvasti. Sitä vastoin kotitalouksille myönnettyjen lainojen määrä kasvoi tammikuussa.
 
Rahoitusmarkkinaympäristön kohenemisen myötä pankkien on tärkeätä vahvistaa taseiden kestävyyttä edelleen mm. turvautumalla tulorahoitukseen. Pankkien taseiden vahvuus on keskeinen tekijä, joka edistää riittävää luotonantoa taloudessa.
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että taloudellisen analyysin perusteella hintakehityksen pitäisi pysyä keskipitkän aikavälin hintavakauden mukaisena. Taloudellisen analyysin ja rahatalouden analyysin tulosten vertailu vahvistaa tämän käsityksen.
 
EKP:n neuvosto painottaa, että hallitusten on pikaisesti edistyttävä julkisen talouden palauttamisessa kestävälle pohjalle ja rakenneuudistusten ohjelman täytäntöönpanossa. Näin voidaan luoda suotuisa ympäristö kestävälle kasvulle ja tukea luottamusta ja kilpailukykyä. Useat euroalueen hallitukset ovat edistyneet julkisen talouden vakauttamisessa. On ratkaisevan tärkeää jatkaa kattavaa vakauttamista ja pitää kiinni kaikista sitoumuksista. Tässä suhteessa on hyödynnettävä vuoden 2012 eurooppalaista ohjausjaksoa, jotta vahvistettu julkisen talouden valvontamekanismi voidaan ottaa tehokkaasti käyttöön. Yhtä tärkeitä ovat rakenneuudistukset euroalueen maiden sopeutumis- ja kilpailukyvyn sekä kasvunäkymien parantamiseksi ja työpaikkojen syntymisen tehostamiseksi. Edistyminen tällä saralla olisi edelleen toivottavaa. EKP:n neuvosto suhtautuu erittäin myönteisesti makrotalouden tasapainottomuuksia koskevaan Euroopan komission varoitusmekanismiraporttiin ja odottaa ehdotettujen perusteellisten maakohtaisten tarkastelujen tehokkaasti tukevan euroalueen maissa meneillään olevaa uudistusprosessia.
 
Vastaamme nyt kysymyksiinne.
;