​Maailmantalouden näkymät ovat hieman kohentuneet. Finanssikriisin perintönä toipuminen on kuitenkin ollut maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen hidasta, ja Suomen Pankki ennustaakin maailmantalouden kasvun jäävän 3,5 prosenttiin vuonna 2014. Yhdysvaltojen sekä nousevien talouksien kasvuvauhtien odotetaan pysyvän nykyisillä tasoillaan. Ennusteen riskit painottuvat heikomman kehityksen suuntaan, ja niitä kasvattaa lyhyellä aikavälillä Ukrainan tilanteen kärjistymiseen liittyvä epävarmuus.

Euroalueella välttämätön velkaantumisen purkaminen heikentää kysynnän kasvua ja työllisyyttä.
”Rahoitusmarkkinoilla luottamus on vahvistunut ja pankkien rahoitustilanne kohentunut. Pankeille parhaillaan tehtävä kattava arviointi auttaa osaltaan rakentamaan luottamusta. Ongelmat eivät kuitenkaan ole ohi”, sanoi pääjohtaja Erkki Liikanen tänään Euro & talous  lehden tiedotustilaisuudessa. 

Vaimea talouskehitys, runsas käyttämätön kapasiteetti sekä luottomäärien supistuminen ovat hidastaneet euroalueen toteutunutta ja odotettua inflaatiota. Inflaatiopaineiden jäätyä maltillisiksi euroalueen rahapolitiikalla on voitu ja voidaan tukea kasvua sekä vähentää tulevaan korkojen kehitykseen liittyvää epävarmuutta. EKP:n neuvosto laski marraskuussa 2013 ohjauskoron 0,25 prosenttiin. ”Ohjauskorot pysyvät nykyisellä tasollaan tai sitä matalampina pidemmän aikaa, vaikka talouden elpyminen on käynnistynyt, sillä taloudessa on runsaasti käyttämätöntä kapasiteettia. EKP:n neuvosto on tarvittaessa valmis tekemään uusia päättäväisiä toimenpiteitä”, totesi pääjohtaja Liikanen.

Euroalueen talouksien tasapainottuminen on edennyt. Useissa maissa julkisen talouden alijäämät ovat pienentyneet, yksityisen sektorin säästämisaste on noussut ja kilpailukyky on kohentunut. Mittavien epätasapainojen sulattaminen vie kuitenkin aikaa. ”Julkisen talouden saattaminen uskottavasti kestävälle pohjalle euroalueen maissa on välttämätöntä kestävän kasvun ja työllisyyden turvaamiseksi ja rahaliiton vakaan toiminnan varmistamiseksi”, sanoi pääjohtaja Liikanen. Työvoiman ja pääoman on kohdennuttava uusiin tarkoituksiin. Rakennemuutos punnitsee talouksien kyvyn sopeutua uuteen ympäristöön ja asettaa vaatimuksia harjoitettavalle talouspolitiikalle.

Suomen talous on käymässä läpi omaa syvää rakennekriisiään. Teollisuuden pohja on supistunut, väestön ikääntyminen jatkuu ja kansainvälisen talouden näkymät ovat epävarmat. Julkisen talouden kestävyys on tärkeää palauttaa ja talouden kasvuperustaa vahvistaa uskottavalla tavalla. Tämä edellyttää merkittäviä rakenneuudistuksia. ”Taloustilanteen luonne ja vakavuus on laajalti ymmärretty Suomessa. Olennaista on, että on kykyä tehdä riittävät korjaavat toimenpiteet”, painotti Erkki Liikanen. Ukrainan tilanteen kärjistämä Venäjän talouden hauraus ja ulkomaankaupan pienentyminen heikentävät myös Suomen taloutta.

Suomen Pankki julkaisi tänään myös vuotta 2013 koskevan vuosikertomuksensa. Pankkivaltuuston vahvistaman tilinpäätöksen mukaisesti pankki tulouttaa valtiolle 180 milj. euroa. Edellisenä vuonna valtiolle siirrettiin 227 milj. euroa.”Suomen Pankki pitää yllä riittäviä puskureita pankin toiminnassa ja pyrkii samalla tasaiseen voitonjakoon valtiolle”, tähdensi pääjohtaja Liikanen. ”Tarve riskipuskurien kasvattamiseen on rahoitusmarkkinoiden luottamuksen lisääntymisen myötä nyt vähäisempi.” Euroalueen pankit ovat maksaneet takaisin eurojärjestelmän rahapoliittisia luottoja, mikä on näkynyt myös Suomen Pankin korkotuottojen vähenemisenä vuonna 2013. Lisäksi yleinen korkotaso oli edellisvuotista matalampi.