​Hinnat ovat jo kauan nousseet euroalueella pitkän ajan keskiarvoaan hitaammin. Inflaatio-odotusten voimistuminen alkuvuonna 2015 on ollut myönteistä, mutta vielä on liian aikaista sanoa inflaation olevan kestävällä polulla kohti hintavakautta. Inflaatio on edelleen euroalueella hidasta, 0,1 % elokuussa. Suurin yksittäinen tekijä inflaation vaimenemisen taustalla on ollut öljyn hinta.

Eurojärjestelmän laajennettu osto-ohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja rahapolitiikka on ollut hyvin elvyttävää. Rahapolitiikka vaikuttaa kuitenkin talouteen viiveellä. ”Kaikkien nykyisten rahapoliittisten toimien täysimääräinen toteuttaminen tukee euroalueen talouden elpymistä sekä edistää inflaatiovauhdin palautumista hintavakaustavoitteen mukaiseksi eli keskipitkällä aikavälillä kestävästi hieman alle kahteen prosenttiin”, painotti pääjohtaja Liikanen. Inflaatio-odotusten keskeinen asema rahapolitiikassa korostaa tällaisen politiikkasitoutumisen merkitystä erityisesti pitkittyneen matalan inflaation oloissa. Keskimääräisen inflaation nopeutuminen vajaaseen kahteen prosenttiin edellyttää inflaation aika ajoin ylittävän kaksi prosenttia.

Elvyttävä rahapolitiikka vaikuttaa hintavakauteen ja kasvuun rahoitusolojen kevenemisen kautta, mikä on ollut selvästi nähtävissä viimeisen vuoden aikana. ”Laajennettu osto-ohjelma ja siihen liittyvä ennakoiva viestintä ovat laskeneet markkinakorkoja, jotka puolestaan toimivat pohjana pankkien yrityksille ja kotitalouksille myöntämien lainojen koroille. Pankkien antolainauksen korkojen aleneminen tukee investointeja ja kulutusta”, totesi pääjohtaja Liikanen.

Rahapolitiikan välittyminen on asteittain tehostunut euroalueella, kun alueen pankkijärjestelmä on vahvistunut ja pankkien vakavaraisuus kohentunut aiemmista vuosista. Euroalueen pääomamarkkinoiden kehittäminen edelleen monipuolistaisi reaalitalouden rahoituskanavia tukien samalla myös pitkän aikavälin kasvua ja yksityisen sektorin riskien hajauttamista.

Maailmantalouden kasvun vaimenemisen johdosta euroalueen talouden elpymiseen liittyy heikomman kehityksen riskejä. Tämän sekä öljyn hinnan laskun seurauksena myös inflaatio saattaa hidastua odotetusta. Jos euroalueen elpyminen osoittautuisi odotettua hitaammaksi, se toisi uusia haasteita rahapolitiikalle. ”EKP:n neuvosto seuraa erittäin tarkasti kehitystä ja korostaa valmiuttaan turvautua kaikkiin tarpeen vaatimiin keinoihin. Rahapoliittista elvytystä voidaan lisätä tarvittaessa muuttamalla laajennetun osto-ohjelman kokoa, koostumusta tai kestoa”, tähdensi pääjohtaja Liikanen.