Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja päättänyt johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 98 milj. euroa. Edellisenä vuonna Suomen Pankki tuloutti valtiolle 137,5 milj. euroa. ”EKP:n neuvosto tehosti vuonna 2015 kevyttä rahapolitiikkaansa laajentamalla arvopaperiostot valtionlainoihin ja sitomalla ostot ennakoivaan viestintään. Ostoja jatketaan, kunnes inflaatio on kestävästi hintavakaustavoitteen mukaisella polulla. Ohjauskorot tulevat olemaan hyvin matalia pidemmän aikaa. Alhaisilla koroilla on keskuspankin tulosta pienentävä vaikutus”, sanoi Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen.

Tilikauden 2015 tulos varausten jälkeen oli 146 milj. euroa (2014: 150 milj. euroa). Suomen Pankki kartutti yleis- ja reaaliarvovarausta 100 milj. eurolla (2014: 175 milj. euroa). Varauksilla varmistetaan pankin toimintakyky kaikissa oloissa ja varaudutaan valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskeihin. Riskien kattamiseksi tehtyjä varauksia on yhteensä 3,7 mrd. euroa (2014: 3,6 mrd. euroa). ”Riittävien riskipuskureiden avulla Suomen Pankki varmistaa toimintansa vaihtelevissakin rahoitusoloissa. Samalla voidaan huolehtia pankin kyvystä noudattaa vakaata voitonjakoa tulevaisuudessakin”, tähdensi johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen. Vuoden 2000 alusta voitonjako on ollut 2,6 mrd. euroa.

Suomen Pankin tuotot koostuvat pääasiassa setelistön ja rahapolitiikan erien korkotuotoista sekä valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotoista. Vuoden 2015 korkokate oli 310 milj. euroa (2014: 317 milj. euroa). Matalan korkotason ja arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman (ns. SMP-ohjelma) erääntymisten vuoksi korkotuotot vähenivät. Vuonna 2015 käynnistettyä laajaa arvopapereiden osto-ohjelmaa toteutettiin suunnitellusti ja ostot kasvattivat tasetta noin 9,2 mrd. euroa. Osto-ohjelman myötä ylimääräisen likviditeetin määrä lisääntyi euroalueen pankkijärjestelmässä, mikä näkyi vuonna 2015 myös liikepankkien Suomen Pankkiin tekemien talletusten kasvuna.

Tuotoillaan Suomen Pankki kattaa toimintansa kulut ja varaukset. Toimintakulut ilman setelihankintoja ja poikkeuksellista eläkerahaston palautusta olivat 88 milj. euroa (2014: 89 milj. euroa). Toimintakuluihin ja muihin tuottoihin sisältyvät myös Finanssivalvonnan (Fiva) kulut ja valvontamaksutuotot. Toimintakuluihin sisältyvät henkilöstökulut olivat 49,4 milj. euroa, josta Suomen Pankin osuus oli 32,8 milj. euroa (2014: 33,6 milj. euroa) ja Finanssivalvonnan osuus 16,6 milj. euroa (2014: 16,8 milj. euroa). 

Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

Voitonjakoesitystä tehdessään johtokunta arvioi, että Suomen Pankin vakavaraisuus on riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit. Näillä perusteilla valtiolle jaetaan edellisvuotiseen tapaan suurempi osuus vuoden 2015 voitosta kuin pääsäännön mukainen puolet.

Suomen Pankin tilinpäätöksen liitetiedot on tänään 21.3.2016 julkaistu vuoden 2015 vuosikertomuksessa.

Lisätietoja: johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, puh. 010 831 2002.