Talouskasvu jatkuu vahvana Suomessa suotuisan tuottavuuskehityksen, alhaisten rahoituskustannusten ja vahvan vientikysynnän tukemana. Tuotanto kasvaa ennustejakson alkupuolella nopeasti ja työllisyys kohenee. Suomen Pankki ennustaa BKT:n kasvavan 2,9 % vuonna 2018, 2,2 % vuonna 2019 ja 1,7 % vuonna 2020.

Talouskasvua tukee tuottavuus, joka on voimistunut pitkän vaimean kauden jälkeen. ”Etenkin kokonaistuottavuus on kehittynyt suotuisasti”, sanoi ennustepäällikkö Juha Kilponen Euro & talous -julkaisun tiedotustilaisuudessa. ”Tuotannollisten investointien kasvu luo myös tukevampaa pohjaa talouden lähivuosien kasvuedellytyksille”, hän jatkoi.

Vahvana jatkuva kansainvälinen suhdanne kasvattaa Suomen vientimarkkinoita ja suosii Suomen investointitavaroihin painottuvan viennin kasvua. Viime vuosien maltilliset palkankorotukset ovat osaltaan kohentaneet viennin kilpailukykyä. Vaihtotase säilyy ennustejaksolla ylijäämäisenä.

Kotimaisen kysynnän kasvu pysyy vahvana ennustejaksolla kotitalouksien kulutuksen ja yritysten investointien tukemana. Työllisyyden kasvu, ansioiden nousu ja vaimeana pysyvä inflaatio pitävät yllä ostovoimaa. Kotitalouksien kulutuksen kasvua tukevat myös alhaiset korot ja kotitalouksien vahva luottamus. Yksityinen kulutus ylittää kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, joten kotitalouksien velkaantuminen jatkuu ennustejaksolla. Yritysten kannattavuuden paraneminen ja edulliset rahoituskustannukset vauhdittavat investointeja, vaikka niiden kasvu ennustejaksolla hidastuukin.

Korkeasuhdanteesta huolimatta inflaatio on vaimeaa ennustejaksolla. Yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio on 0,9 % vuonna 2018 ja kiihtyy vähitellen 1,5 prosenttiin vuonna 2020.

Työllisten määrä kasvoi nopeasti vuoden 2017 lopulla, ja työllisyyden kasvu pysyy vahvana vielä kuluvana vuonna. Työikäisen väestön jatkuva väheneminen, työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ja suuri rakenteellinen työttömyys hidastavat kuitenkin työllisyyden kasvua jatkossa.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema koheni selvästi vuonna 2017 maltillisen menokehityksen sekä kasvaneiden verotulojen myötä. Finanssipolitiikka on ennustejaksolla suhdanteeseen nähden kevyttä.  Suotuisan suhdanteen ansiosta julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:hen laskee alle 60 prosentin rajan vuonna 2019.

Suomen lähivuosien talouskehitys saattaa jäädä ennustettua vaimeammaksi, mikäli ulkomaisen kysynnän kasvu hidastuu. Joissakin euromaissa on kevään aikana nähty merkkejä talouskasvun vaimenemisesta, ja protektionismin lisääntyminen rajoittaa kansainvälisen kaupan kasvua. Toisaalta mikäli vientinäkymät eivät heikkene ja rahoitusolot jatkuvat keveinä, investoinnit saattavat kasvaa ennustettua nopeammin ja talouskasvu voi olla ennustettua vahvempaa. Kotitalouksien runsas velkaantuminen on kuitenkin kasvattanut talouden herkkyyttä negatiiviisiin yllätyksiin, sillä korkotason nousu, asuntojen hintojen lasku tai kotitalouksien tulojen pieneneminen voisivat johtaa kulutuskysynnän ripeään supistumiseen.

Lisätietoja: ennustepäällikkö Juha Kilponen, puh. 09 183 3441.