• Työpaikkojen määrä on kasvanut nopeasti, mutta tämä jää väliaikaiseksi ilmiöksi.
  • Työn tuottavuuden kasvu jää hitaammaksi kuin viime vuosikymmenellä.

Suomen Pankin tänään julkaistun ennusteen mukaan kokonaistuotanto kasvaa 2,7 % vuonna 2018. Ensi vuonna kasvu hidastuu 1,9 prosenttiin, vuonna 2020 1,7 prosenttiin ja vuoden 2021 kuluessa lähelle pitkän aikavälin kasvupotentiaalia eli vajaaseen 1,5 prosenttiin. Viime vuosina hitaana pysynyt inflaatio kiihtyy vähitellen 1,7 prosenttiin vuonna 2021.

Talouskasvu on viime vuodet ollut laaja-alaista. Kansainvälinen korkeasuhdanne on lisännyt Suomessa tuotettujen vientitavaroiden ja palveluiden kysyntää. Lisäksi Suomen kilpailukyky on parantunut ja investoinnit ovat lisänneet vientiyritysten mahdollisuuksia tuotannon lisäämiseen. Kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia ovat tukeneet ostovoiman vahvistuminen, työllisyyden kasvu ja alhaiset korot.

Vuonna 2018 syntyy noin 60 000 uutta työpaikkaa. Työllisyys on kasvanut ennustettua nopeammin, mutta ilmiö jää kuitenkin väliaikaiseksi. Uusien työpaikkojen syntymistä hidastavat korkeana pysyvä rakennetyöttömyys, riittämätön ammattitaitoisen työvoiman tarjonta ja muut yhteensopivuusongelmat sekä työikäisen väestön väheneminen. Ilman rakenneuudistuksia työn tarjonnasta on muodostumassa pullonkaula talouden kasvulle.

"Työllisyys on parantunut poikkeuksellisen ripeästi, mutta tämä jää väliaikaiseksi ilmiöksi. Työikäisen väestön väheneminen ja yritysten vaikeudet löytää ammattitaitoista työvoimaa hidastavat osaltaan kasvua jatkossa", sanoi vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum Euro & talous -julkaisun tiedotustilaisuudessa. Työvoiman saatavuuden lisäksi heikko tuottavuuskehitys rajoittaa kasvua. "Työn tuottavuuden kasvu on nyt huomattavasti hitaampaa kuin ennen finanssikriisiä. Suomen kasvunäkymät pysyvät vaimeina myös pitkällä aikavälillä”, Obstbaum tarkensi.

Talouskasvu on vahvistanut julkista taloutta viime vuosina, kun työllisyys on parantunut, menoja on sopeutettu ja verotulot ovat kasvaneet. Kuluvana vuonna finanssipolitiikka kuitenkin kevenee ja julkinen talous pysyy alijäämäisenä myös seuraavien kolmen vuoden ajan.

Suomen talous kasvaa edelleen, mutta kasvun nopein vaihe on ohitettu. Viennin kasvu jatkuu, mutta epävarmuus maailmantalouden kehityksestä ja euroalueen kasvunäkymien heikentyminen kasvattaa ennustettua heikomman talouskehityksen todennäköisyyttä. Ennusteen suurin riski on viennin kasvun ennakoitua nopeampi hidastuminen lähivuosina.

Lisätietoja antaa vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum, puh 09 183 2363.