Euroopan keskuspankin lehdistötiedote (epävirallinen käännös)

Kuten 2.8.2012 ilmoitettiin, EKP:n neuvosto on tänään päättänyt teknisistä ominaispiirteistä, jotka koskevat eurojärjestelmän suorien kauppojen toteutusta valtion velkakirjojen jälkimarkkinoilla. Tavoitteena on turvata tarkoituksenmukainen rahapolitiikan välittyminen ja yhtenäisyys. Näitä operaatioita kutsutaan rahapoliittisiksi suoriksi kaupoiksi (Outright Monetary Transactions, OMT), ja ne toteutetaan seuraavasti.
 
Ehdollisuus
 
Välttämätön ehto rahapoliittisille suorille kaupoille on tiukka ja tehokas Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) tai Euroopan vakausmekanismin (EVM) ohjelmaan liittyvä ehdollisuus. Ohjelmat voivat olla ERVV:n tai EVM:n kokonaistaloudellisia sopeutusohjelmia tai ennalta varautuvia ohjelmia (laajennettuihin ehtoihin perustuva luotto, Enhanced Conditions Credit Line), joissa ERVV tai EVM voi tehdä ostoja ensimarkkinoilla. Maakohtaisen ehdollisuuden suunnittelussa ja ohjelmien seurannassa pyritään yhteistyöhön Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa.
 
EKP:n neuvosto voi toteuttaa rahapoliittisia suoria kauppoja rahapoliittisista syistä, kunhan ehdollisuutta noudatetaan täysimääräisesti. Rahapoliittiset suorat kaupat lopetetaan, kun niille asetetut tavoitteet on saavutettu tai jos kokonaistaloudellista sopeutusohjelmaa tai ennalta varautuvaa ohjelmaa ei noudateta.
 
EKP:n neuvosto päättää huolellisen harkinnan perusteella rahapoliittisten suorien kauppojen aloittamisesta, jatkamisesta ja lakkauttamisesta päätösvaltansa ja rahapoliittisen mandaattinsa mukaisesti.
 
Kattavuus
 
Rahapoliittisia suoria kauppoja harkitaan tulevissa ERVV:n/EVM:n kokonaistaloudellisissa sopeutusohjelmissa tai ennalta varautuvissa ohjelmissa edellä kuvatun mukaisesti. Niitä voidaan harkita myös niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, joilla tällä hetkellä on kokonaistaloudellinen sopeutumisohjelma, kun nämä maat pääsevät takaisin valtioiden velkakirjamarkkinoille.
 
Kaupat keskittyvät lyhytmaturiteettisiin instrumentteihin ja erityisesti valtionvelkakirjoihin, joiden juoksuaika on yhdestä kolmeen vuoteen.
 
Rahapoliittisille suorille kaupoille ei ennakkoon aseteta määrää koskevia rajoitteita.
 
Kohtelu velkojana
 
Eurojärjestelmä aikoo selventää oikeudellisesti, että ostaessaan rahapoliittisissa suorissa kaupoissa euroalueen valtioiden liikkeeseen laskemia velkakirjoja se hyväksyy velkakirjojen ehtojen mukaisesti saman kohtelun (pari passu) kuin yksityiset tai muut velkojat.
 
Likviditeettivaikutusten poistaminen
 
Rahapoliittisten suorien kauppojen myötä syntyvät likviditeettivaikutukset tullaan poistamaan täysimääräisesti.
 
Läpinäkyvyys
 
Tiedot rahapoliittisten suorien kauppojen kokonaismäärästä ja markkina-arvosta julkistetaan viikoittain. Rahapoliittisten suorien kauppojen keskimääräinen duraatio ja maakohtainen jaottelu julkistetaan kuukausittain.
 
Arvopaperimarkkinoita koskeva ohjelma
 
Rahapoliittisia suoria kauppoja koskevan tämänpäiväisen päätöksen myötä arvopaperimarkkinoita koskeva ohjelma (Securities Markets Programme, SMP) on lopetettu. Arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman likviditeettiä lisäävä vaikutus tullaan poistamaan kuten tähän asti ja ohjelman kautta ostettujen velkakirjojen omistus jatkuu velkakirjojen erääntymiseen asti.
 
Tiedustelut: viestintäpäällikkö Jenni Hellström, puh.  010 831 2632.