Euroopan komissio asettaa asiantuntijatyöryhmän pohtimaan EU:n pankkisektorin rakenteita. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen on 16.1.2012 nimitetty työryhmän puheenjohtajaksi. Komissaari Michel Barnier ja pääjohtaja Liikanen ovat alkaneet yhdessä harkita ryhmän kokoonpanoa.

Ryhmän on määrä aloittaa työnsä helmikuussa 2012, ja työ on tarkoitus saada päätökseen kesällä. Työryhmän tehtävänä on arvioida, vahvistaisivatko EU:n pankkien rakenteelliset uudistukset meneillään olevien sääntelyuudistusten ohella rahoitusmarkkinoiden vakautta ja parantaisivatko ne tehokkuutta ja kuluttajansuojaa. Myönteisessä tapauksessa työryhmän odotetaan esittävän tarvittavia uudistuksia.

Komissaari Barnier odottaa työryhmän esittävän kaikkia niitä EU:n pankkien rakenteita koskevia suosituksia, joiden se katsoo olevan välttämättömiä rahoitusmarkkinoiden vakauden vahvistamiseksi ja pankkien toimintaedellytysten varmistamiseksi siten, että ne voivat täysin täyttää tehtävänsä yhteismarkkinoiden ja Euroopan kasvun hyväksi.

Euroopan komission englanninkielinen uutinen pääjohtaja Liikasen nimityksestä löytyy europa.eu-sivuilta:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEX/12/0117&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en