Suomen Pankki julkaisee tänään kolme selvitystä, jotka käsittelevät Suomen vaihtotaseen sekä palveluiden viennin kehitystä. Selvitykset julkaistaan BoF Online -verkkojulkaisusarjassa.
http://www.suomenpankki.fi/globalassets/fi/julkaisut/selvitykset_ja_raportit/bof_online/
 
BoF Online 12/2012: Suomen vaihtotaseen heikkeneminen, johtava neuvonantaja Lauri Kajanoja
Vaihtotaseen heikkenemisellä viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana on useita syitä. Eräät keskeiset vientiteollisuuden alat ovat kohdanneet ongelmia, tuontienergian hinta on noussut voimakkaasti, ja suomalaisen tuotannon kansainvälinen kustannuskilpailukyky on heikentynyt jonkin verran. Lisäksi viime vuosina kotitalouksien menot suhteessa niiden tuloihin ovat pysyneet suurina moniin muihin maihin verrattuna. Väestön ikärakenteella ei sen sijaan voi vielä selittää vaihtotaseen heikkenemistä. Lähivuosina kansainvälisen talouden nopeakaan elpyminen ei näyttäisi kohentavan merkittävästi Suomen vaihtotasetta, jos kotitalouksien menot pysyvät tuntuvasti niiden tuloja suurempina. Jos halutaan välttää suurimmat vaihtotaseen alijäämään liittyvät riskit, on tarpeen hillitä kotitalouksien velkaantumista, pienentää valtion ja kuntien alijäämiä sekä parantaa julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä.
 
BoF Online 13/2012: Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys, ekonomisti Elisa Newby ja ekonomisti Jaakko Suni
Julkaisussa tarkastellaan palveluiden (pl. matkailu- ja kuljetuspalvelut) viennin kehitystä toimialakohtaista aineistoa hyödyntämällä. Näihin palveluihin kuuluvat mm. korkean arvonlisäyksen palvelut kuten asiantuntijapalvelut sekä tutkimus- ja kehitystyö. Palveluiden (pl. matkailu- ja kuljetuspalvelut) vienti on Suomessa kapealla pohjalla, sillä radio-, TV- ja tietoliikennevälineiden valmistuksen toimialan osuus muodostaa siitä noin kaksi kolmasosaa.  Eniten tuloja saadaan välityskaupasta ja tietotekniikkapalvelujen viennistä. Vaikka palveluiden (pl. matkailu- ja kuljetuspalvelut) viennin arvon bkt-osuus on Suomessa EU-maiden keskiarvoa suurempi, on se vuoden 2009 jälkeen kehittynyt heikommin kuin kilpailijamaissa.
 
BoF Online 14/2012: Kotimaisen kustannuskehityksen vaikutus vaihtotaseeseen kokonaistaloudellisten mallien valossa, ekonomisti Petri Mäki-Fränti ja ekonomisti Jukka Railavo
Yhtenä Suomen vaihtotaseen kehitystä viime vuosina heikentäneenä tekijänä on pidetty kotimaisten kustannusten ja erityisesti ansiotason nousua suhteessa kilpailijamaihin. Se on jarruttanut viennin kasvua ja lisännyt tuontia. Julkaisussa tarkastellaan kotimaisen kustannuskehityksen vaikutusta vaihtotaseeseen Suomen Pankin yleisen tasapainon mallin sekä rakenteellisten VAR-mallien avulla. Yleisen tasapainon mallia hyödyntävän laskelman mukaan työmarkkinoiden toiminnan muutoksesta johtuvan kotimaisen kustannustason nousun vaikutus vaihtotaseeseen jää etenkin lyhyellä aikavälillä melko vähäiseksi mm. investointien heikkenemisen takia. Rakenteellisten VAR-mallien mukaan nimelliset sokit selittävät vaihtotaseen lyhyen aikavälin vaihtelusta suuremman osan kuin pysyvät tarjontasokit.
 
Lisätietoja: johtava neuvonantaja Lauri Kajanoja, puh. 010 831 2467, sähköposti: lauri.kajanoja(at)bof.fi