Sääntöjen päivitys 1.4.2014

Suomen Pankin sääntöjä vastapuolille ja asiakkaille päivitetään seuraavien Euroopan keskuspankin päätösten ja suuntaviivojen mukaisesti:

  • EKP:n päätös eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä (EKP/2013/35), voimaan 1.10.2013 sekä päätös em. päätöksen muuttamisesta (EKP/2014/11), voimaan 1.4.2014
  • EKP:n päätös eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä (EKP/2013/36), voimaan 1.10.2013
  • EKP:n suuntaviivat eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen muuttamisesta (EKP/2014/10), asiasta riippuen voimaan 1.4.2014, 26.5.2014 tai 29.9.2014 
  • EKP:n suuntaviivat eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen muuttamisesta (EKP/2014/12).

EKP:n päätökset ovat Suomen Pankin vastapuolia sitovia, vaikka niitä ei olisi kirjattu Suomen Pankin sääntöihin. EKP:n suuntaviivat ovat sitovia sitten, kun ne sisältyvät Suomen Pankin sääntöihin. Luettavuuden vuoksi sekä päätösten että suuntaviivojen mukaiset tekstit on lisätty Suomen Pankin sääntöihin.  Tässä yhteydessä on päivitetty myös rahapolitiikan välineisiin liittyvää varantotilisopimusta. 

EKP:n ohjeellinen huutokauppakalenteri ja vähimmäisvarantojen pitoajanjakson aikataulu on päivitetty jo aiemmin ilman erillistä tiedotetta.

1 Rahapolitiikka

Rahapolitiikan välineisiin liittyviä sopimuksia

Kohta 1.1.4: vähimmäisvarantotilisopimusta on tarkennettu vastaamaan TARGET2 HAM -moduulin käyttöönoton mukanaan tuomia teknisiä ja operatiivisia muutoksia.  [Sopimukset koskettavat vain niitä varantovelvollisia, joilla ei ole TARGET2 PM -tiliä Suomen Pankissa].

Säännöt rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä (1.2) liitteet 1a ja 1b vuodelle 2014

EKP:n julkaisemat ohjeellinen huutokauppakalenteri (liite 1a) ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu (liite 1b) vuodelle 2014 lisätty.

3 Vakuudet

Suomen Pankin vakuushallinnan säännöt

Kohta 3.2.1.2: Jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien vakuuskelpoisuusehtoja on täsmennetty ja täydennetty korkorakenteiden, katettujen joukkolainojen vakuutena olevien omaisuusvakuudellisten arvopapereiden, liikekiinteistövakuudellisten arvopapereiden vakuutena olevien lainojen sekä omaisuusvakuudellisten arvopapereiden hallinnointipalvelun määritelmän osalta. Omaisuusvakuudelliset arvopaperit, joiden vakuutena on luottokorttisaamisia, on lisätty vakuuskelpoisuutensa säilyttävien omaisuusvakuudellisten arvopapereiden joukkoon.

Kohta 3.2.1.2: Liikkeeseenlaskupaikka: Vakuuskelpoisten arvopapereiden liikkeeseenlasku- ja säilytyspaikan ei tarvitse olla sama vakuuksien kotiuttamisvaatimuksen poistamisen jälkeen. Muutos tulee voimaan 26.5.2014.

Kohta 3.2.1.2: Maksu- ja toimitusmenettelyt: Maininta vakuuskelpoisten arvopapereiden liikkeeseenlasku- ja säilytyspaikan välisten linkkien arviointimenettelystä on lisätty.

Kohta 3.2.1.2: Harkinnanvaran soveltaminen tiettyihin vakuuslistalla oleviin pankkien liikkeeseen laskemiin valtion takaamiin joukkolainoihin: Lisätty maat, joihin harkinnanvaraa sovelletaan.

Kohta 3.2.1.5: Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden vakuuskelpoisuuden luottokelpoisuusraja on yhden A:n tasolla ja erityiset kelpoisuusehdot täyttävien omaisuusvakuudellisten arvopapereiden raja kolmen B:n tasolla.

Kohta 3.2.1.6: Ulkoisten luottoluokituslaitosten luokitusten käyttöä vakuuskelpoisuuden arvioinnissa on täsmennetty luottoluokitustyypin valinnan osalta.

Kohta 3.2.2.3: Vakuuksien kotiuttamisvaatimuksen lopettamisen johdosta (26.5.2014) sääntöihin on lisätty tietoja linkillisen kirjeenvaihtajakeskuspankkimallin käytöstä. Kolmikantavakuushallintapalveluiden käyttömahdollisuus kirjeenvaihtajakeskuspankkimallin välityksellä tulee mahdolliseksi 29.9.2014.

Kohta 3.2.3.2: Pankkien katettujen joukkolainojen ”omalle vakuuskäytölle” on asetettu ylimääräinen aliarvostusprosentti, jota ryhdyttiin soveltamaan 1.11.2013. Tässä yhteydessä sovellettava ”oman vakuuskäytön” määritelmä on lisätty. Jälkimarkkinakelpoisten vakuuksien aliarvostusprosentit on päivitetty.

Kohta 3.2.3.3: Ei-jälkimarkkinakelpoisten vakuuksien aliarvostusprosentit on päivitetty.

Kohta 3.2.3.4: Alaviitteeseen on lisätty maininta hinnoittelusta kolmikantavakuushallinnan tapauksessa.

Kohta 3.2.4: Ei-euromääräisiin poikkeustilanteessa käytettäviin vakuuksiin liittyvät talletus- ja toimituspaikkaa koskevat ehdot on poistettu.

Liite 8:
Osana vakuuskelpoisuusehtoja omaisuusvakuudellisista  arvopapereista on toimitettava lainatietoja eurojärjestelmän määrittämään tietopankkiin.  Toimitettavien lainatietojen virheellisyyksien arviointiin ja hyväksyntään laadittuja sääntöjä on täsmennetty. Omaisuusvakuudellisille arvopapereille, joiden vakuutena on luottokorttisaamisia, on määritelty lainakohtaisen tiedon raportoinnin takaraja.