Siirry sisältöön
  • Neljällä uudella kohdennetulla pitempiaikaisella rahoitusoperaatiolla vahvistetaan EKP:n rahapolitiikan kasvua tukevaa mitoitusta ja edistetään uutta luotonantoa.
  • Uudet operaatiot toteutetaan kesäkuun 2016 ja maaliskuun 2017 välisenä aikana neljännesvuosittain.
  • Kaikki uudet operaatiot ovat neljän vuoden mittaisia, ja niissä saatua rahoitusta on mahdollista alkaa maksaa ennenaikaisesti takaisin kahden vuoden jälkeen.
  • Vastapuolet, joiden luotonanto ylittää vertailuarvon, saavat lainaa korolla, joka voi alimmillaan olla sama kuin eurojärjestelmän talletuskorko operaation likviditeetinjakopäivänä.

EKP:n neuvosto päätti tänään toteuttaa sarjan uusia kohdennettuja pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita (TLTRO II), joissa pankit saavat edullisin ehdoin pitkäaikaista rahoitusta. Näin pyritään edelleen keventämään yksityisen sektorin luotonsaantitilannetta ja edistämään luotonantoa. Uusien kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden tarkoituksena on luoda pankeille lisäkannustimia reaalitalouden luotottamiseen ja siten vahvistaa EKP:n rahapolitiikan kasvua tukevaa mitoitusta ja rahapolitiikan välittymistä. Yhdessä muiden käytössä olevien epätavanomaisten rahapoliittisten toimien kanssa uusilla kohdennetuilla operaatiolla edistetään inflaation palautumista hieman alle kahteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä.

Vastapuolilla1 on mahdollisuus saada operaatioissa lainaksi määrä, jonka suuruus on enintään 30 % niiden määrätyt ehdot täyttävästä2 vuoden 2016 tammikuun lopun lainakannasta, miinus mahdolliset vuoden 2014 kohdennetuissa operaatioissa jaetusta rahoituksesta takaisin maksamatta olevat määrät.

Neljä uutta kohdennettua pitempiaikaista rahoitusoperaatiota toteutetaan kesä-, syys- ja joulukuussa 2016 sekä maaliskuussa 2017.

Kaikki uudet kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot ovat neljän vuoden mittaisia toteutuspäivästä lukien. Kun operaation toteuttamisesta on kulunut kaksi vuotta, vastapuolilla on oikeus alkaa maksaa lainaamaansa rahoitusta ennenaikaisesti takaisin neljännesvuosittain. Uusissa operaatioissa ei ole pakollisia ennenaikaisia takaisinmaksuja

Uusien kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kiinteänä korkona käytetään perusrahoitusoperaatioiden korkoa kulloisenkin operaation likviditeetinjakopäivänä. Lisäksi vastapuolilta, joilla ehdot täyttävä nettoluotonanto ajalla 1.2.2016–31.1.2018 ylittää vertailuarvon, peritään koko operaation ajalta alennettua korkoa, joka sidotaan  eurojärjestelmän talletuskorkoon operaation likviditeetinjakopäivänä. Suurimman mahdollisen koronalennuksen (perusrahoitusoperaatioiden koron ja talletuskoron erotus likviditeetinjakopäivänä) saavat vastapuolet, joilla ehdot täyttävä nettolainananto 31.1.2018 ylittää vertailuarvon kokonaisuutena vähintään 2,5 prosentilla. Muuten koronalennus porrastetaan lineaarisesti sen mukaan, monellako prosentilla ehdot täyttävä nettoluotonanto ylittää vertailuarvon. Vastapuolilla, joilla ehdot täyttävä lainakanta kasvoi vuoden 2016 tammikuuhun päättyneellä 12 kuukauden jaksolla, vertailuarvo on nolla, ja vastapuolilla, joiden ehdot täyttävä lainakanta supistui samana ajanjaksona, vertailuarvo on ehdot täyttävän nettoluotonannon määrä kyseisellä ajanjaksolla.

Raportointivelvoitteet ovat samat kuin aiemmissa kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa, eli riittää, kun vastapuolet toimittavat lainansaantikiintiönsä (borrowing allowance) ja vertailuarvonsa määrittämiseksi tarvittavat tiedot sekä kahden vuoden kuluttua tiedot, joiden perusteella nettoluotonantoa voidaan verrata vertailuarvoon.

Lisäksi EKP:n neuvosto päätti, että aikaisemmissa kohdennetuissa pitempiaikaisissa operaatioissa jaettua, vielä takaisin maksamatta olevaa rahoitusta on mahdollista maksaa ennenaikaisesti takaisin myös kesäkuussa 2016 eli ensimmäisen uuden kohdennetun operaation toteuttamisen yhteydessä. Näin vastapuolet pystyvät uusimaan aiemmissa kohdennetuissa operaatioissa saamiaan lainoja uusien operaatioiden avulla. Loput kaksi jo aiemmin ilmoitettua kohdennettua pitempiaikaista rahoitusoperaatiota toteutetaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti maalis- ja kesäkuussa 2016.

1 Kuten aiemmissa kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa, vastapuolet voivat osallistua operaatioihin joko yksittäisinä laitoksina tai muodostamalla ns. TLRTO-ryhmiä. TLTRO-ryhmien kohdalla vertailuarvo ja lainakiintiö määritetään ryhmän laitosten yhteenlaskettujen lainatietojen pohjalta.
2 Kuten aiemmissa kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa, ehdot täyttäviä lainoja ovat euroalueen yrityksille ja kotitalouksille myönnetyt lainat kotitalouksien asuntolainoja lukuun ottamatta.