Siirry sisältöön

1 Johdanto

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston jäsenet ovat allekirjoittaneet itseään sitovana 16.5.2002 päivättyyn Memorandum of Understandingiin sisältyvät eettiset ohjeet. EKP on 29.8.2006 hyväksynyt niitä täydentävät eettiset lisäohjeet koskemaan EKP:n johtokunnan jäseniä. Suomen Pankin (SP) johtokunta päätti 27.9.2006, että johtokunnan jäsenet noudattavat omalta osaltaan näitä sääntöjä lisättynä tarpeellisilla Suomen lainsäädännön asettamilla edellytyksillä. Johtokunta on päivittänyt ohjetta 17.5.2016.

2 Lahjat tai muut taloudelliset etuudet

Johtokunnan jäsenet eivät saa hyväksyä, pyytää tai ottaa vastaan itselleen tai toiselle henkilölle lahjoja, taloudellisia tai muita etuja, jotka jollakin tavalla liittyvät heille uskottuihin tehtäviin tai velvollisuuksiin ja jotka eivät ole arvoltaan tavanomaisia tai vähäisiä. Lahjat, joiden arvo ei ylitä 50 euroa, voidaan pitää. Jos syntyy sellainen erityistilanne, jossa yli 50 euron arvoisesta lahjasta ei voida kieltäytyä, lahja on luovutettava SP:lle, ellei 50 euron yli menevää määrää makseta SP:lle.

Etu ei saa olla toistuvaa eikä peräisin samasta lähteestä. Etu ei saa vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan johtokunnan jäsenen riippumattomuuteen tai puolueettomuuteen. Muiden keskuspankkien, viranomaisten, Euroopan unionin toimielinten tai kansainvälisten järjestöjen välisessä yhteistyössä tarjotut edut, jotka ovat tavanomaisia, voidaan hyväksyä.

Johtokunnan jäsenet voivat antaa SP:n kustannuksella kolmansille osapuolille lahjoja vain, kun se liittyy yleiseen ja hyväksyttyyn tapaan. Jos lahja on arvoltaan yli 150 euroa, vaaditaan johtokunnan lupa. Johtokunnan jäsenet eivät saa SP:n kustannuksella kestitä toisiaan tai tarjota toisilleen muita etuuksia, mikä kielto kohdistuu myös puolisoihin tai perheenjäseniin. Tätä sääntöä ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin työtilaisuuksiin, joihin on etukäteen suunniteltu ohjelma tai esille tuleva asiakokonaisuus.

3 Kutsujen hyväksyminen ja muu osallistuminen ulkopuolisten järjestämiin tilaisuuksiin

Johtokunnan jäsenet, pitäen mielessään velvollisuutensa noudattaa riippumattomuuden periaatetta ja välttää eturistiriitoja, voivat hyväksyä kutsuja konferensseihin, vastaanottoihin tai kulttuuritapahtumiin ja ottaa vastaan niihin liittyvää vieraanvaraisuutta, mukaan lukien asiaankuuluvaa kestitystä, jos heidän osallistumisensa tapahtumaan on sopusoinnussa heidän velvollisuuksiensa täyttämisen kanssa tai se on SP:n etujen mukaista.

Pääsääntönä on, että SP maksaa johtokunnan jäsenten matkakulut. Hyväksyttävänä voidaan pitää, että järjestäjät maksavat majoituskulut heidän osallistumisistaan vastaavalta ajalta. Johtokunnan jäsenet voivat erityisesti hyväksyä kutsuja tilaisuuksiin, joihin osallistutaan yleisesti. Johtokunnan jäsen ei saa vastaanottaa palkkioita virallisessa ominaisuudessaan pitämistään luennoista tai puheista.

Näitä sääntöjä sovelletaan samalla tavalla johtokunnan jäsenten puolisoihin, mikäli kutsut koskevat myös heitä ja mikäli heidän osallistumisensa vastaa hyväksyttyä kansainvälistä tapakäytäntöä.

4 Palkkion hyväksyminen toiminnasta, joka suoritetaan yksityishenkilönä

Johtokunnan jäsenet voivat opettaa ja harjoittaa akateemista toimintaa sekä muuta toimintaa, jolla ei tavoitella voittoa. He voivat hyväksyä palkkion ja korvauksen kuluista, jotka johtuvat sellaisesta yksityishenkilön ominaisuudessa suoritetusta toiminnasta, joka ei koske SP:a, jollei SP:a koskevasta lainsäädännöstä muuta johdu, ja edellyttäen, että kyseiset palkkiot ja kyseiset kulut ovat oikeassa suhteessa suoritettuun työhön nähden ja että ne pysyvät tavanomaisissa rajoissa.

Johtokunnan jäsenten tulee ilmoittaa vuosittain kirjallisesti johtokunnan puheenjohtajalle sekä sellaisesta toiminnasta, jota he ovat harjoittaneet yksityishenkilöinä, että niistä palkkioista, jotka he ovat saaneet tästä toiminnasta.

5 Sisäpiirikauppoja koskevien sääntöjen noudattaminen

Johtokunnan jäseniin sovelletaan SP:ssa voimassa olevaa sisäpiirin järjestelmää. He tekevät ilmoituksen sijoitusvarallisuudestaan ja taloudellisista vastuistaan pankkivaltuustolle vuosittain.

Voimakkaana suosituksena on, että johtokunnan jäsenet antavat sijoituksensa hoidettaviksi yhden tai useamman tunnetun salkunhoitajan valvonnassa täysin valtuuksin.

Tätä suositusta ei sovelleta tavanomaisiin pankkitileihin eikä rahamarkkinarahastoihin taikka vastaavanlaisiin lyhytaikaisiin instrumentteihin. Tällä suosituksella ei myöskään vaikuteta mahdollisuuteen tilapäisesti käyttää varoja tiettyjen hyödykkeiden ostamiseen tai sijoittaa varoja kiinteään omaisuuteen.

Epäselvissä tapauksissa johtokunnan jäsenten tulee pyytää lausuntoa johtokunnan eettisten asiain neuvonantajalta.

6 Esteellisyys ja muut ristiriitatilanteet

Esteellinen johtokunnan jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn päätöksentekijänä tai esittelijänä.

Johtokunnan jäsen ei saa käsitellä omaa tai läheisensä asiaa pankissa taikka, jos asian ratkaisusta on erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai läheiselle. Hän on esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee viraston tai laitoksen ohjausta tai valvontaa, jos hän itse tai hänen läheisensä kuuluu sen johtokuntaan tai muuhun toimielimeen. Johtokunnan jäsen on myös esteellinen, jos hänen puolueettomuutensa jostain muusta erityisestä syystä vaarantuu.

7 Palvelussuhteen päättymiseen liittyvät toimenpiteet ja rajoitukset

Johtokunnan jäsenillä on toimikautensa päättymisen jälkeen 12 kuukauden mittainen rajoitusaika ottaa vastaan sellaista uutta tehtävää, joka voi vaarantaa luottamusta keskuspankkitoimintaan.

8 Eettisten asiain neuvonantaja

Johtokunnan jäsenten tulee näiden ohjeiden yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi kääntyä johtokunnan eettisten asiain neuvonantajan puoleen, mikäli syntyy epäselvyyttä siitä, miten jotakin näissä ohjeissa vahvistettua eettistä sääntöä tulee käytännössä soveltaa. Eettisenä neuvonantajana toimii pankkivaltuuston sihteeri.