Tietosuojaseloste: Tutkimus kotitalouksien inflaatio- ja talousodotuksista

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Tilastokeskuksen Suomen Pankin toimeksiannosta toteuttamaa kyselytutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää, miten eri väestöryhmät ymmärtävät taloutta (ml. työttömyys, tulot, korkotaso ja inflaatio) ja muodostavat taloutta koskevia odotuksia sekä kulutuspäätöksiä. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä talous- ja rahapoliittisen päätöksenteon tietopohjaa ja parantaa päätöksentekoa, jolla halutaan vaikuttaa myönteisesti euroalueen talouteen.

Kyselytutkimus on osa Suomen Pankin johtamaa tutkimushanketta ”Monetary Policy Communication, Cognitive Abilities, and Expectations”, joka tehdään yhteistyössä nimettyjen tutkijoiden kanssa seuraavista yliopistoista: Karlsruhe Institute of Technology (KIT), University of Chicago ja Boston College.

Kyselytutkimuksen kohdejoukon muodostavat Suomessa asuvat suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat miehet. Se toteutetaan vuosien 2020-23 aikana useammassa osassa erillisinä internet-kyselyinä, joihin poimitaan omat otokset. Tutkittavat kutsutaan osallistumaan tutkimukseen kirjeellä, joka sisältää internet-lomakkeelle kirjautumiseen tarvittavat henkilökohtaiset tunnukset. Osallistuminen on tutkittaville vapaaehtoista.

Kyselytutkimuksessa kerättäviä tietoja kotitalouden taloutta ja taloutta koskevista odotuksista täydennetään hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla sekä Puolustusvoimien henkistä kyvykkyyttä mittaavien perustestien tuloksilla perustuen osallistujien suostumukseen. Tietojen yhdistämisen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä mitatun kyvykkyyden yhteydestä taloutta koskevaan ymmärrykseen ja kulutuskäyttäytymistä koskevaan päätöksentekoon. Suomen Pankki toteuttaa tutkimuksen hankkeeseen erikseen nimettyjen tutkijoiden kanssa. Tutkijoilla on pääsy aineistoon ainoastaan Tilastokeskuksen FIONA-etäkäyttöjärjestelmän kautta, mikä estää yksilötason henkilötietoihin pääsyn. Kaikkia hankkeen tutkijoita sitoo sekä Tilastokeskuksen että Puolustusvoimien kanssa allekirjoitettu aineiston käyttöä koskeva tutkimuslupa sekä siihen liittyvä ehdoton salassapitovelvollisuus. Vain seuraavilla nimetyillä tutkijoilla on pääsy FIONA-etäkäyttöjärjestelmään: Esa Jokivuolle (Suomen Pankki), Maritta Paloviita (Suomen Pankki), Daniel Hoang (KIT), Francesco D’Acunto (KIT ja Boston College) ja Michael Weber (KIT ja University of Chicago).1

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi keruuseen. Tutkimuksen rekisterinpitäjänä toimii Suomen Pankki. Tilastokeskus vastaa tiedonkeruun käytännön toteutuksesta toimeksiannosta ja toimii siten henkilötietojen käsittelijänä.

Rekisterinpitäjä

Suomen Pankki
PL 160, 00101 HELSINKI
puh. +358 9 1831
spkysely@bof.fi
Käyntiosoite: Snellmaninaukio, 00170 HELSINKI

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@bof.fi
tel. +358 9 1831

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään taloutta koskevia odotuksia ja kotitalouden kulutuspäätöksiä koskevan kyselytutkimuksen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) 6 art. 1.e) kohdan mukainen yleistä etua koskeva tehtävä/ rekisterin pitäjän julkisen vallan käyttö: Tieteellinen tutkimus (Tietosuojalaki (2018/1050) 4 § 3 kohta).

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät ja niiden tietosisältö

Tilastokeskus toimii henkilötietojen käsittelijänä Suomen Pankin lukuun ja poimii tutkimuksen toteutuksessa käytettävät henkilö- ja yhteystiedot Tilastokeskuksen väestörekisteriin perustuvasta tietokannasta.

Otoksen muodostaminen: Tutkimuksen perusjoukon muodostavat ne Suomen kansalaiset, jotka kuuluvat Suomen väestökehikkoon ja löytyvät Puolustusvoimien perustestitulokset käsittävästä rekisteristä. Otantamenetelmänä on koulutukseen ja ikäryhmään perustuva ositettu satunnaisotanta.

Kyselyaineisto: Tilastokeskus saa henkilötietoja henkilön vastatessa kyselyyn Internetissä. Tämä aineisto sisältää tietoja vastaajan taloudellisesta tilanteesta, inflaatio-odotuksista kuin myös käsityksiä koskien kansantaloutta, työtilannetta, korkotasoa sekä taloudellista lukutaitoa. Myös keskeneräisiä vastauksia voidaan hyödyntää aineistossa.

Rekisteriaineisto: Puolustusvoimien perustestien P1 ja P2 testitulokset, jotka liitetään vastaajien suostumuksella kyselyaineistoon. Muut tietoryhmät sisältävät demografisia perustietoja Tilastokeskuksen tietokannoista (jossa on eri viranomaisrekisterien tietoja) ja väestötietojärjestelmästä vuodesta 1987 alkaen (kuten ikä, äidinkieli), perheen/kotitalouden rakenne (kuten lasten lukumäärä), asuinliitto, koulutus ja koulutukseen osallistuminen (kuten korkein suoritettu tutkinto, opiskelijastatus sekä koulutusala), työssäkäynti (kuten työsuhteet, työmarkkina-asema, työpaikan toimiala), toimeentulo (kuten tulot, tulonsiirrot, varallisuus, pörssiosakkeet, sijoitusrahastot/arvo-osuus-, osake- ja rahasto-omistukset, kiinteistöjen omistus- ja arvotietoja), asuin- ja syntymämaakunta ja -kunta, sekä lainoja/luottoja koskevia tietoja. Lisäksi aineistoon voidaan liittää tietoja asuntojen, kiinteistöjen ja rakennusten hallinnasta, varustetasosta ja ominaisuuksista (kuten pinta-ala) sekä asuntojen, kiinteistöjen ja rakennusten rakennuslupa- ja paikkatietoja (kuten postinumero). Rekisterimateriaalia käytetään yksilöiden ja kotitalouksien tasolla (sisältäen asuntokunnan/perheenjäsenten tietoja em. tietoryhmistä), ja sitä päivitetään vuoteen 2025 saakka. Lisätietoa Tilastokeskuksen omasta tietokannasta saaduista tiedoista ks. https://taika.stat.fi

Säännölliset tietojen luovutukset EU:n Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisteritiedoilla täydennettyä kyselyaineistoa (tutkimusaineisto) säilytetään Tilastokeskuksessa korkeintaan 31.12.2030 asti, ja hävitetään viimeistään tuolloin. Tutkimusaineistoon pääsy rajataan Tilastokeskuksen FIONA-etäkäyttöjärjestelmään. Tutkijoille toimitetaan erikseen anonymisoitu kyselyaineisto ilman henkilötunnisteita tai yhdistettäviä rekisteritietoja. Tutkimuksen toteuttamisessa välttämättömiä henkilötunnisteita käsitellään vain Tilastokeskuksessa, ja ne hävitetään heti, kun tutkimusaineisto on koostettu ja validoitu.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus taikka sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus ja tietojen antamatta jättämisen seuraamukset

Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja kieltäytymisestä ei ole oikeudellisia seuraamuksia.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle kuuluvat seuraavat oikeudet

  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus oikaista tietoja
  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
  • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä edellä mainituista oikeuksista voidaan poiketa kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Poikkeaminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Muualta kuin tutkittavilta itseltään saatujen henkilötietojen lähde

Tutkimukseen valitun henkilön yhteystiedot (ml. sähköpostiosoitteet), syntymäaika, koulutus ja ammatti saadaan Tilastokeskuksen tietokannasta, joka perustuu väestörekisteriin. Puhelinnumerot saadaan julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Kyvykkyyttä koskevat testitulokset perustuvat Puolustusvoimien rekisteriin.

Tilastokeskuksen koko henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus kansallisen yksityisyyden suojan turvaavan lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietoja käsittelee Tilastokeskuksessa vain tähän tutkimukseen nimetty henkilöstö.

1 Kyselytutkimuksessa esitetyt näkemykset ovat tutkijoiden omia eivätkä välttämättä vastaa Suomen Pankin kantaa.