Dataskyddsbeskrivning: Undersökning om hushållens förväntningar på inflationen och ekonomin

Den här dataskyddsbeskrivningen beskriver enkätundersökningen som Statistikcentralen genomför på uppdrag av Finlands Bank. Avsikten med undersökningen är att utreda hur olika befolkningsgrupper förstår sig på ekonomin (inkl. arbetslöshet, inkomster, räntenivå och inflation) och bildar förväntningar som gäller ekonomin samt hur detta inverkar på konsumtionsbeslut. Avsikten med undersökningen är att öka kunskapsbasen för ekonomiskt och penningpolitiskt beslutsfattande och förbättra beslutsfattandet med vilket man vill uppnå en positiv inverkan på ekonomin i euro-området.

Enkätundersökningen är en del av forskningsprojektet ”Monetary Policy Communication, Cognitive abilities, and expectations” som leds av Finlands Bank och som genomförs i samarbete med utsedda forskare vid följande universitet: Karlsruhe Institute of Technology (KIT), University of Chicago och Boston College.

Populationen i enkätundersökningen består av män som bor i Finland och som har finska eller svenska som modersmål. Undersökningen genomförs i flera delar som separata enkäter på internet under åren 2020-23 och för dem tas egna urval ut. De som undersöks bjuds in att delta i undersökningen med ett brev som innehåller personliga koder för inloggning på webblanketten. Deltagandet är frivilligt.

De uppgifter som samlas in enkätundersökningen om förväntningar på hushållets ekonomi och den allmänna ekonomin kompletteras med uppgifter i administrativa register samt, baserat på deltagarnas samtycke, med resultat från Försvarsmaktens grundprov som mäter mental förmåga.  Avsikten med sammanslagning av data är att öka förståelsen för hur den uppmätta förmågan hör samman med förståelsen för ekonomin och beslut som gäller konsumtionsbeteendet. Finlands Bank genomför undersökningen tillsammans med forskare som är separat utsedda för projektet. Forskarna har tillgång till materialet bara via Statistikcentralens FIONA-distansanvändningssystem, vilket hindrar att man kommer åt personuppgifter på individnivå. Alla forskare i projektet är bundna av forskningstillståndet gällande användning av materialet som undertecknats med Statistikcentralen och Försvarsmakten samt med detta förknippade ovillkorlig sekretess. Endast följande utvalda forskare har tillgång till FIONA-distansanvändningssystemet: ESA Jokivuolle (Finlands Bank), Maritta Paloviita (Finlands Bank), Daniel Hoang (KIT), Francesco D' Acunto (KIT och Boston College) och Michael Weber (KIT och University of Chicago).[1]

I denna dataskyddsbeskrivning finns information om behandlingen av dina personuppgifter och om dina rättigheter när du deltar i datainsamlingen. Som personuppgiftsansvarig i undersökningen verkar Finlands Bank. Statistikcentralen svarar för det praktiska genomförandet av datainsamlingen och verkar sålunda som personuppgiftsbiträde.

Personuppgiftsansvarig
Finlands Bank
PB 160, 00101 HELSINGFORS
tfn +358 9 1831
spkysely@bof.fi
Besöksadress: Snellmansplatsen, 00170 HELSINGFORS

Dataskyddsombud
tietosuojavastaava@bof.fi
tfn +358 9 1831 

Användning av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för att genomföra en enkätundersökning om förväntningarna på ekonomin och om hushållets konsumtionsbeslut.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är enligt dataskyddsförordningen (EU 679/2016 artikel 6. punkt 1.e) uppgift av allmänt intresse/registeradministratörens myndighetsutövning: Vetenskaplig forskning (Dataskyddslagen (2018/1050) 4 § 3 punkten).

Grupper av personuppgifter som behandlas och deras datainnehåll

Statistikcentralen verkar som personuppgiftsbiträde för Finlands Banks räkning och tar ut person- och kontaktuppgifter som används vid genomförandet av enkäten ur Statistikcentralens databas som baserar sig på befolkningsregistret.

Bildandet av urval: Populationen i undersökningen bildas av de finska medborgare som hör till Finlands befolkningsram och som ingår i Försvarsmaktens register över resultat i grundprov. Urvalsmetoden är ett stratifierat slumpmässigt urval som baserar sig på utbildning och åldersgrupp.

Enkätmaterialet: Statistikcentralen får personuppgifterna då personen svarar på enkäten via internet. Materialet innehåller uppgifter om uppgiftslämnarens ekonomiska situation och inflationsförväntningar samt också uppfattningar om samhällsekonomin, sysselsättningsläget, räntenivån samt uppgifter om ekonomisk läskunnighet. Också i det fallet att svaren är ofullständiga kan de utnyttjas i materialet.

Registermaterialet: Testresultaten från Försvarsmaktens grundprov (Grundprov 1 och 2) som fogas till enkätmaterialet med uppgiftslämnarnas samtycke. Övriga uppgiftskategorier innehåller demografiska primäruppgifter ur Statistikcentralens databaser och befolkningsdatasystemet från 1987 och framåt (såsom ålder, modersmål), familjens/hushållets struktur (såsom antalet barn) och samboförhållande, utbildning och deltagande i utbildning (såsom högsta avlagda examen, studerandestatus samt utbildningsområde), sysselsättning (såsom anställningsförhållanden, arbetsmarknadsställning, arbetsplatsens näringsgren) gällande utkomst (såsom inkomster, inkomstöverföringar, förmögenhet, ägande av aktier och investeringsfonder / värdepapper, placeringar, ägande av fonder, ägande och värde av fastigheter), samt bostads- och födelseort och -landskap, samt uppgifter om lån/krediter. Registermaterialet används på individ- och hushållsnivå (inklusive uppgifter om andra hushållsmedlemmar i de angivna datagrupperna) och det uppdateras fram till år 2025. Mera information om uppgifter som fåtts ur Statistikcentralens databas se https://taika.stat.fi

Regelbundet utlämnande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte till stater utanför EU eller ESS.

Tider för bevarande av personuppgifter

Enkätmaterialet (undersökningsmaterialet) som kompletterats med registeruppgifter förvaras vid Statistikcentralen högst t.o.m. 31.12.2030 då de senast förstörs. Tillgången till undersökningsmaterialet begränsas till Statistikcentralens FIONA-distansanvändningssystem. Det anonymiserade enkätmaterialet levereras till forskarna separat utan personbeteckningar eller registeruppgifter som kan sammanslås. Personbeteckningar som är nödvändiga vid genomförandet av undersökningen behandlas bara vid Statistikcentralen, och de förstörs genast när undersökningsmaterialet har sammanställts och validerats.

Lagstadgat lämnande av personuppgifter och påföljder vid utelämnande av information

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och det finns inga juridiska påföljder vid vägran att delta.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifter används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Rättigheter förknippade med behandlingen av personuppgifter

Enligt dataskyddslagstiftningen gäller följande rättigheter

  • Rätten att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
  • Rätten till tillgång till uppgifter
  • Rätten att rätta uppgifter
  • Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter
  • Rätten att göra invändning mot behandlingen av uppgifter

I samband med vetenskaplig forskning kan undantag göras från ovan nämnda rättigheter enligt den nationella lagstiftningen. Nödvändigheten av att göra undantag ska prövas från fall till fall.

Källa för personuppgifter som fåtts från annat håll än från de som undersöks

Kontaktinformationen till den som valts ut för undersökningen (inkl. e-postadresser), födelsetid, utbildning och yrke fås ur Statistikcentralens databas som baserar sig på befolkningsregistret. Telefonnumren fås från offentligt tillgängliga källor. Testresultat om förmåga baserar sig på Försvarsmaktens register.

Alla anställda vid Statistikcentralen är bundna av sekretess och av den nationella lagstiftningen som tryggar integritetsskydd samt av EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifter behandlas vid Statistikcentralen bara av den personal som utsetts för denna undersökning.

[1]De synpunkter som presenteras i denna enkätundersökning är forskarnas egna och motsvarar nödvändigtvis inte Finlands Banks ståndpunkt.