Presskonferens
8.3.2012
 
ECB-ordförandens inledningsanförande
(Inofficiell översättning)
 
 
Ärade åhörare, vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens. Vi ska nu redogöra för resultatet av dagens sammanträde i ECB-rådet.
 
Baserat på våra regelbundna ekonomiska och monetära analyser beslutade vi att hålla ECB:s styrräntor oförändrade. Den information som blivit tillgänglig sedan början av februari bekräftar vår tidigare bedömning av utsikterna för den ekonomiska aktiviteten. Enligt tillgängliga enkätindikatorer finns det tecken på en stabilisering av ekonomin i euroområdet. De ekonomiska utsikterna präglas emellertid alltjämt av nedåtrisker. På grund av höjningar av energipriser och indirekta skatter väntas inflationen nu ligga över 2 procent under 2012 och uppåtriskerna kvarstå. Vi räknar trots det med en fortsatt prisutveckling i linje med prisstabilitet under den penningpolitiskt relevanta perioden. Den underliggande takten i den monetära expansionen är alltjämt dämpad, vilket speglar att inflationstrycket på medellång sikt är under kontroll.
 
På sikt är vi fast beslutna att upprätthålla prisstabilitet i euroområdet i enlighet med vårt uppdrag. I detta syfte är det nödvändigt med en fortsatt fast förankring av inflationsförväntningarna i linje med vårt mål att hålla inflationen under, men nära, 2 procent på medellång sikt.
 
Under de senaste månaderna har Eurosystemet genomfört ytterligare extraordinära penningpolitiska åtgärder av många olika slag. Beslut om åtgärderna, särskilt om två långfristiga refinansieringsåtgärder med en löptid på tre år, fattades mot bakgrund av det exceptionella läget under sista kvartalet 2011. Den första effekten av åtgärderna har varit positiv. Dessa åtgärder i förening med budgetkonsolidering och upptrappade strukturella reformer i flera euroländer samt utvecklingen mot ett starkare ekonomiskt styrsystem i euroområdet har bidragit till att betydligt förbättra den finansiella omvärlden under de senaste månaderna. Vi räknar med att de långfristiga refinansieringstransaktionerna med en löptid på tre år ska stödja den pågående stabiliseringen av finansmarknaden ytterligare, framför allt utlåningen i euroområdet. Alla våra extraordinära penningpolitiska åtgärder är av tillfällig natur. Till ECB-rådets förfogande står dessutom alla nödvändiga verktyg för att motverka eventuella uppåtrisker mot prisstabiliteten på medellång sikt.
 
Jag redogör nu för vår bedömning mer i detalj och inleder med den ekonomiska analysen. Den reala BNP-tillväxten minskade med 0,3 procent i euroområdet under fjärde kvartalet 2011. Enligt senaste enkätdata finns det tecken på en stabilisering av den ekonomiska aktiviteten, om än fortfarande på en låg nivå. På sikt räknar vi med att euroområdets ekonomi återhämtar sig gradvis under innevarande år. Utsikterna för den ekonomiska aktiviteten torde stödjas av utländsk efterfrågan, de väldigt låga korta räntorna i euroområdet och alla åtgärder som vidtagits för att främja en välfungerande finanssektor i euroområdet. De kvarvarande spänningarna på statsobligationsmarknaden i euroområdet och deras effekt på kreditvillkoren samt anpassningen av balansräkningarna i de finansiella och icke-finansiella sektorerna väntas dock fortsätta hämma den underliggande tillväxttakten.
 
Denna bedömning speglas också i ECB:s experters makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet i mars 2012, som förutser en årlig real BNP-tillväxt mellan ˗0,5 och 0,3 procent för 2012 och mellan 0,0 och 2,2 procent för 2013. Jämfört med Eurosystemets experters framtidsbedömningar i december 2011 har intervallen nedreviderats något.
 
Dessa utsikter präglas fortfarande av nedåtrisker. De hänför sig framför allt till en ny intensifiering av spänningarna på obligationsmarknaden i euroområdet och deras eventuella spridning till realekonomin. Nedåtriskerna gäller också ytterligare höjningar av råvarupriserna.
 
Enligt Eurostats snabbstatistik var den årliga HIKP-inflationen i euroområdet 2,7 procent i februari 2012, dvs. något högre än i januari då den var 2,6 procent. Inflationen kommer sannolikt att ligga kvar över 2 procent under 2012, främst på grund av de senaste höjningarna av energipriserna och nyligen aviserade höjningar av indirekta skatter. På basis av de nuvarande terminspriserna på råvaror väntas den årliga inflationstakten åter sjunka under 2 procent i början av 2013. I ett längre perspektiv torde det underliggande pristrycket förbli begränsat i en omvärld av måttlig tillväxt i euroområdet och väl förankrade långsiktiga inflationsförväntningar.
 
ECB:s experters makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet i mars 2012 förutser att den årliga HIKP-inflationen kommer att ligga mellan 2,1 och 2,7 procent under 2012 och mellan 0,9 och 2,3 procent under 2013. Jämfört med Eurosystemets experters framtidsbedömningar i december 2011 har intervallen för HIKP-inflationen reviderats uppåt, särskilt intervallet för 2012.
 
Riskerna avseende den beräknade HIKP-inflationen under de närmaste åren anses fortfarande vara i stort sett balanserade. På kort sikt finns uppåtrisker som främst hänför sig till högre oljepriser och större höjningar av indirekta skatter än väntat. Nedåtriskerna finns dock fortfarande kvar på grund av en svagare utveckling av den ekonomiska aktiviteten än väntat.
 
Den monetära analysen pekar på att ökningstakten i den underliggande monetära expansionen är fortsatt dämpad. Den årliga M3-tillväxten var 2,5 procent i januari 2012, vilket var en ökning från 1,5 procent i december 2011. Ökningstakten i utlåningen till den privata sektorn är också fortsatt dämpad. Den årliga ökningstakten i januari, justerad för försäljning av lån och värdepapperisering, steg dock något till 1,5 procent på årsbasis från 1,2 procent i december.
 
De årliga ökningstakterna i utlåningen till icke-finansiella företag och hushåll, justerade för försäljning av lån och värdepapperisering, låg på 0,8 respektive 2,1 procent i januari. MFI-utlåningen till icke-finansiella företag minskade endast något i januari efter en markant minskning i december. Utlåningen till hushåll utvecklades däremot positivt i januari.
 
Efter tecknen på förbättring i den finansiella omvärlden är det viktigt för bankerna att ytterligare stärka sin uthållighet även genom intäktsfinansiering. Sunda balansräkningar i bankerna kommer att spela en nyckelroll när det gäller att underlätta en lämplig kreditförsörjning för ekonomin.
 
Sammantaget tyder den ekonomiska analysen på en fortsatt prisutveckling i linje med prisstabilitet på medellång sikt. En avstämning mot signalerna från den monetära analysen bekräftar denna bild.
 
För att på sikt skapa gynnsamma förhållanden för hållbar tillväxt och öka förtroendet och konkurrenskraften understryker ECB-rådet det akuta behovet av ytterligare ansträngningar från regeringarnas sida för att återställa sunda offentliga finanser och genomföra det strukturella reformprogrammet. Regeringarna i många euroländer har gjort framsteg i konsolideringen av de offentliga finanserna. Det är alltjämt av avgörande betydelse att länderna fortsätter med den övergripande konsolideringen av de offentliga finanserna och håller fast vid alla sina åtaganden. I det hänseendet bör den europeiska planeringsterminen för 2012 utnyttjas för att rigoröst genomföra den förstärkta budgetövervakningen. Lika viktiga är strukturreformerna som ökar euroländernas anpassnings- och konkurrensförmåga och främjar tillväxtutsikterna och nya arbetstillfällen. På detta område är ytterligare framsteg önskvärda. ECB-rådet välkomnar särskilt Europeiska kommissionens rapport om varningsmekanismen för makroekonomiska obalanser och räknar med att de föreslagna ingående landanalyserna aktivt ska stödja de pågående reformprocesserna i euroländerna.
 
Vi är nu beredda att svara på era frågor.
;