Presskonferens
6.6.2012
 
ECB-ordförandens inledningsanförande
(Inofficiell översättning)

 

Ärade åhörare, vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens. Vi ska nu redogöra för resultatet av dagens sammanträde i ECB-rådet, där kommissionens vice ordförande Olli Rehn också var närvarande.

Baserat på våra regelbundna ekonomiska och monetära analyser beslutade vi att hålla styrräntorna oförändrade. Även om inflationen väntas ligga kvar över 2 procent under resten av året, räknar vi med att prisutvecklingen fortsätter att ligga i linje med prisstabilitet under den penningpolitiskt relevanta perioden. På liknande sätt är ökningstakten i den underliggande monetära expansionen alltjämt dämpad. Inflationsförväntningarna för ekonomin i euroområdet är alltjämt fast förankrade i linje med vårt mål att hålla inflationen under, men nära, 2 procent på medellång sikt. Samtidigt är den ekonomiska tillväxten i euroområdet fortfarande svag, medan den växande osäkerheten påverkar förtroendet och stämningen och ger upphov till ökade nedåtrisker för konjunkturutsikterna.
 
Under de senaste månaderna har vi genomfört både ordinära och extraordinära penningpolitiska åtgärder. I kombination har åtgärderna understött den penningpolitiska transmissionen. I dag har vi beslutat att fortsätta med de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna i form av fastränteanbud med full tilldelning så länge det behövs och åtminstone tills årets tolfte uppfyllandeperiod löper ut den 15 januari 2013. Förfarandet kommer också i fortsättningen att användas för Eurosystemets särskilda refinansieringstransaktioner med en löptid på en uppfyllandeperiod, som kommer att genomföras så länge det behövs. Den fasta räntan på de särskilda refinansieringstransaktionerna är densamma som den för tillfället aktuella räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. ECB-rådet beslutade också genomföra de långfristiga refinansieringstransaktionerna med en löptid på tre månader som fastränteanbud med full tilldelning till slutet av 2012. Räntan på dessa 3-månaderstransaktioner är den genomsnittliga räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktio-nerna under hela löptiden för respektive långfristig refinansieringstransaktion. Med beaktande av att alla våra extraordinära penningpolitiska åtgärder är av tillfällig natur, kommer vi att noggrant följa den fortsatta utvecklingen och säkerställa prisstabilitet på medellång sikt genom att handla beslutsamt och i tid.
 
Jag redogör nu för vår bedömning mer i detalj och inleder med den ekonomiska analysen. På kvartalsbasis var den reala BNP-tillväxten i euroområdet oförändrad under första kvartalet 2012. Tillgängliga indikatorer för det andra kvartalet 2012 tyder på en avmattning av tillväxten och fortsatt osäkerhet. På längre sikt räknar vi fortfarande med en gradvis återhämtning av ekonomin i euroområdet. De aktuella spänningarna på vissa statsobligationsmarknader i euroområdet och deras effekt på kreditförhållandena, den pågående anpassningen av balansräkningarna i de finansiella och icke-finansiella sektorerna och hög arbetslöshet väntas emellertid fortsätta att hämma den underliggande tillväxttakten.
 
Eurosystemets experters makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet i juni 2012 räknar med en årlig real BNP-tillväxt mellan ˗0,5 och 0,3 procent under 2012 och mellan 0,0 och 2,0 procent under 2013. Jämfört med ECB:s experters makroekonomiska framtidsbedömningar i mars 2012 är intervallet för 2012 oförändrat, medan intervallet för 2013 är något snävare.
 
Enligt ECB-rådets bedömning präglas de ekonomiska utsikterna för euroområdet av ökade nedåtrisker särskilt avseende en ytterligare ökning av spänningarna på flera finansmarknader i euroområdet och deras eventuella spridning till realekonomin. Nedåtrisker förknippas också med eventuella nya höjningar av råvarupriserna på medellång sikt.
 
Enligt Eurostats snabbstatistik var den årliga HIKP-inflationen i euroområdet 2,4 procent i maj 2012, jämfört med 2,6 procent i april. Inflationen kommer sannolikt att ligga kvar över 2 procent under resten av året främst på grund av utvecklingen av energipriser och indirekta skatter. Baserat på de nuvarande terminspriserna på råvaror väntas den årliga inflationstakten åter sjunka under 2 procent i början av 2013. I ett längre perspektiv torde det underliggande pristrycket förbli dämpat i ett läge med måttlig tillväxt i euroområdet och väl förankrade långsiktiga inflationsförväntningar.
 
Eurosystemets experters makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet i juni 2012 räknar med en årlig HIKP-inflation mellan 2,3 och 2,5 procent under 2012 och mellan 1,0 och 2,2 procent under 2013. Jämfört med ECB:s experters makroekonomiska framtidsbedömningar i mars 2012 har intervallen för 2012 och 2013 blivit snävare.
 
ECB-rådet anser alltjämt att hoten mot prisutvecklingen på medellång sikt i stort sett är balanserade. Uppåtrisker finns avseende ytterligare höjningar av indirekta skatter på grund av behovet av budgetkonsolidering och högre råvarupriser än väntat på medellång sikt. De huvudsakliga nedåtriskerna gäller effekten av en svagare tillväxt än väntat i euroområdet.
 
Den monetära analysen visar att ökningstakten i den underliggande monetära expansionen var fortsatt dämpad under de första fyra månaderna 2012. Den årliga M3-tillväxten föll till 2,5 procent i april från 3,1 procent i mars efter ett starkt penninginflöde under det första kvartalet 2012. Avmattningen i den årliga M3-tillväxten i april berodde främst på icke-monetära finansiella förmedlares, såsom centrala motparters, investeringsfonders och värdepapperiseringsbolags, minskade inlåning över natten.
 
Den årliga tillväxttakten i utlåningen till den privata sektorn justerad för försäljning av lån och värdepapperisering sjönk till 0,8 procent i april från 1,2 procent i mars till följd av negativa låneflöden till icke-monetära finansiella förmedlare. Samtidigt var den månatliga utlåningen till icke-finansiella företag och hushåll svagt positiv i april och de årliga tillväxttakterna, justerade för försäljning av lån och värdepapperisering, var 0,7 respektive 1,5 procent i april, dvs. i stort sett oförändrade sedan mars.
 
Penningmängds- och utlåningsstatistiken fram till april vittnar om att en abrupt och okontrollerad anpassning av kreditinstitutens balansräkningar har uteblivit, vilket var avsikten med våra penningpolitiska åtgärder. Med tanke på det nuvarande konjunkturläget och den pågående anpassningen i hushållens och företagens balansräkningar kommer en dämpad kreditefterfrågan sannolikt att råda en tid framöver.
 
I ett längre perspektiv är det viktigt för bankerna att fortsätta att yttrligare stärka sin uthållighet. Sunda balansräkningar i bankerna kommer att vara en central faktor när det gäller att underlätta både en lämplig kreditförsörjning för ekonomin och normaliseringen av alla finansieringskanaler.
 
Sammantaget tyder den ekonomiska analysen på en fortsatt prisutveckling i linje med prisstabilitet på medellång sikt. En avstämning mot signalerna från den monetära analysen bekräftar denna bild.
 
Jag vill också säga några ord om finanspolitiken och den ekonomiska politiken. Inom budgetkonsolideringen har betydande framsteg gjorts under de senaste åren. Det är av avgörande betydelse att fortsätta ansträngningarna för att återställa sunda finanser och konkurrenskraften. Dessa utgör förutsättningar för en stabil ekonomisk tillväxt. Ett naturligt och nödvändigt komplement till detta är införandet av det nya regelverket om makrotillsyn under EU:s planeringstermin. Flera euroländer har alltför stora obalanser, som måste korrigeras. I detta syfte bidrar omfattande reformer på produkt- och arbetsmarknaden och i den finansiella sektorn till att främja en hållbar tillväxt. Konkurrensen på produktmarknaden bör ökas, inte minst genom att fullt ut realisera den inre marknaden, och lönerna bör justeras flexibelt så att de speglar arbetsmarknadsförhållandena och produktiviteten. Dessa tillväxtfrämjande reformer skulle påskynda den viktiga anpassningsprocessen och bidra till uppkomsten av nya arbetstillfällen.
 
Slutligen välkomnar ECB-rådet varmt beslutet från Europeiska rådets senaste sammanträde om att snabbt ta fram en långsiktig vision om den ekonomiska och monetära unionen. ECB-rådet betraktar detta som ett mycket betydelsefullt steg.
 
Vi är nu beredda att svara på era frågor.