Vid dagens sammanträde antog ECB-rådet ett yttrande om en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av en ny ledamot till ECB:s direktion.
 
ECB-rådet hade inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, Jörg Asmussen, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 283.2 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
 
Efter ECB-rådets yttrande och ett yttrande från Europaparlamentet, kommer beslutet om utnämningen att fattas av Europeiska rådet genom omröstning bland deras medlemmar från euroområdet.
 
ECB:s yttrande, som inom kort offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning , finns på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.