Finlands Bank har gett ut en årsöversikt över Finlands betalningsbalans.
 
Årsöversikten är uppdelad på bytesbalans, direktinvesteringar, portföljinvesteringar och monetära finansinstituts utländska tillgångar och skulder. Vidare ingår en separat artikel med en lägesrapport om undersökningen av felaktiga och oidentifierade poster i betalningsbalansen. Utöver statistiken för 2010 analyseras också utvecklingen av bytesbalansen och portföljinvesteringarna under första halvåret 2011.
 
Underskottet i bytesbalansen ökade till närmare 1,7 miljarder euro under första halvåret 2011, vilket är 1,2 miljarder euro mer än ett år tidigare. För största delen av ökningen stod den svaga handelsbalansen under början av året, men också underskottet i tjänstebalansen och faktorinkomsterna ökade jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Den försvagade handelsbalansen förklaras av prisökningen på bland annat energiprodukter, vilket har lett till att värdet av varuimporten relativt sett har ökat mer än exporten.
 
Såväl de finländska direktinvesteringarna i utlandet som de utländska direktinvesteringarna i Finland ökade betydligt 2010 jämfört med 2009. Investeringsflödena ökade exceptionellt mycket till följd av att utländska investerare kanaliserade investeringar i utlandet via finländska företag. Genomflödet av kapital i Finland har ökat på 2000-talet.
 
Portföljinvesteringar genererade 2010 alltjämt stora kapitalutflöden och -inflöden, men volymerna var något mindre än föregående år. Portföljinvesteringarna gav ett starkt nettoutflöde. Kapitalrörelserna har varit i stort sett likartade sedan slutet av 2009, och den nuvarande utvecklingen motsvarar i stora drag situationen på 2000-talet före den globala finanskrisen. På grund av kursfallet på finländska aktier sjönk marknadsvärdet av utländska portföljinvesteringar i Finland betydligt under januari–juni 2011.

Årsöversikten på finska finns på: http://www.suomenpankki.fi/link/9ef22a65390b46169b9e64141267100c.aspx?epslanguage=fi
 
På svenska och engelska ges den ut den 31 oktober 2011.
Närmare upplysningar lämnas av ekonom Anne Turkkila, telefon 010 831 21 75.