Europeiska kommissionen tillsätter en expertgrupp som ska analysera strukturella aspekter av banksektorn inom EU. Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen har den 16 januari 2012 utnämnts till arbetsgruppens ordförande. Kommissionär Michel Barnier och chefdirektör Liikanen planerar tillsammans gruppens sammansättning.
 
Gruppen ska inleda sitt arbete i februari 2012 och avsluta det under sommarens lopp. Gruppen har fått mandat att bedöma om strukturella reformer av bankerna inom EU i tillägg till de pågående reformerna av regelverket skulle stärka den finansiella stabiliteten och förbättra effektiviteten och konsumentskyddet. Om så är fallet väntas arbetsgruppen lägga fram nödvändiga förslag.
 
Kommissionär Barnier förväntar sig att gruppen lägger fram alla de rekommendationer om bankstrukturen inom EU som den bedömer nödvändiga för att stärka finansiell stabilitet och göra det möjligt för bankerna att fullfölja sin uppgift till stöd för den gemensamma marknaden och europeisk tillväxt.
 
En av Europeiska kommissionen på engelska publicerad nyhet om utnämningen av chefdirektör Liikanen finns på europa.eu-sidorna:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEX/12/0117&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en