​ECB-rådet har antagit ett yttrande om en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av en ny ledamot till ECB:s direktion.

ECB-rådet hade inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, Yves Mersch, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Efter ECB-rådets yttrande och ett yttrande från Europaparlamentet, kommer beslut om utnämningen att fattas av Europeiska rådet genom omröstning bland deras medlemmar från euroområdet.

ECB:s yttrande, som inom kort offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, finns på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.