​Regeluppdatering 2.2.2015

Finlands Banks regler till motparter och kunder uppdateras med anledning av att Euroclear Finland Ab inför ett nytt avvecklingssystem, Infinity, som ersätter det tidigare RM-systemet.

Efter systemomläggningen kan s.k. säkerhetshanteringskonton inte längre användas för förvaring av inhemska omsättbara säkerheter, utan säkerheterna hanteras framöver via värdeandelskonton i Finlands Banks andelsregister. Finlands Banks regler om säkerhetshantering uppdateras i behövliga delar.

Pantavtal som omfattar inhemska omsättbara säkerheter måste också samtidigt förnyas.

Ändringarna träder i kraft den 2 februari 2015.

Uppdaterade stycken

3 Säkerheter
3.1.1 Pantavtal 
3.2.2.1 Poolningssystem
3.2.2.2 Inhemska omsättbara tillgångar
3.2.2.6  Behov av tilläggsäkerheter i poolen till följd av marknadsvärdering
3.2.2.8 Tariffer
3.2.3.5 Sanktioner

;