​Internationella valutafonden (IMF) har slutfört sin årliga utvärdering av Finlands ekonomi och de ekonomiska utsikterna för Finland. Utvärderingen bygger på diskussioner som den delegation från IMF som besökte Finland på hösten förde med myndigheter, arbetsmarknadsparter, privata finansinstitut, forskningsinstitut och andra instanser. Dessutom har IMF tagit fram en utvärdering av den finansiella stabiliteten inom ramen för programmet för utvärdering av den finansiella sektorn (Financial Sector Assessment Programme, FSAP). Valutafondens direktion behandlade de slutliga utvärderingsrapporterna den 23 november 2016. Rapporterna finns tillgängliga på valutafondens webbplats www.imf.org.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16368.pdf