Alla centralbanker inom Europeiska centralbankssystemet (ECBS) är starkt engagerade i att stödja och främja efterlevnad av den globala uppförandekoden för valutahandel (Foreign Exchange Global Code of Conduct).

Idag har 15 av ECBS-centralbankerna, däribland Finlands Bank, samtidigt utfärdat åtagandeförklaringar om uppförandekoden (Statement of Commitment, SoC). Övriga ECBS-centralbanker kommer att göra det under 2018. Genom dessa uttalanden visar dessa ECBS-centralbanker att de har åtagit sig att upprätthålla uppförandekodens principer när de agerar som aktörer på valutamarknaden och att säkerställa att deras interna praxis och processer följer uppförandekodens principer. Med dessa åtagandeförklaringar understryker de att uppförandekodens principer är viktiga för att främja integritet, effektiviten och ett gott funktionssätt på grossistmarknaden för valutahandel. För att uppnå uppförandekodens syfte uppmuntrar ECBS-centralbankerna alla aktörer på valutamarknaden att ansluta sig.

Åtagandeförklaringar har idag utfärdats av: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Central Bank of Ireland, Banca d'Italia, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal, Finlands Bank, Sveriges Riksbank samt Europeiska centralbanken. 

Anm.:

  • Finlands Banks åtagandeförklaring (Statement of Commitment)
  • ECBS består av ECB och de nationella centralbankerna i alla EU:s medlemsstater, oberoende av om de har antagit euron eller inte.
  • Den globala uppförandekoden för valutahandel och relaterat material om efterlevnadsmekanismer finns på www.globalfxc.org