ECB:s pressmeddelande 7.3.2018

  • ECB-rådet har inga invändningar mot den föreslagne kandidaten Luis de Guindos

Vid dagens sammanträde antog Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) ett yttrande om en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av vice ECB-ordförande.

ECB-rådet hade inga invändningar mot den föreslagne kandidaten, Luis de Guindos, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 283.2 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Efter ECB-rådets yttrande och ett yttrande från Europaparlamentet kommer ECB:s nye vice ordförande att utnämnas av Europeiska rådet.

ECB-rådets yttrande, som inom kort offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, kommer att finnas på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.