ECB:s pressmeddelande 25.7.2019

Vid dagens sammanträde beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,40 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor kommer att ligga kvar på sina nuvarande eller lägre nivåer åtminstone under första halvan av 2020 och i varje fall så länge det är nödvändigt för att säkerställa fortsatt inflationskonvergens mot dess mål över medellång sikt.

ECB-rådet avser att fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) under en längre tidsperiod efter det datum när ECB-rådet inleder höjning av ECB:s styrräntor och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

ECB-rådet underströk även behovet av en hög grad av ackommoderande penningpolitik under lång tid i och med att både realiserad och prognosticerad inflationstakt under en längre tid envist har legat kvar under de nivåer som eftersträvas. Om inflationsutsikterna på medellång sikt fortsätter att understiga målet är ECB-rådet följaktligen fast beslutet att agera i linje med sitt åtagande till symmetri i inflationsmålet. ECB-rådet är därför redo att på lämpligt vis justera sina instrument för att säkerställa att inflationen varaktigt rör sig mot målet.

I detta sammanhang har ECB-rådet gett i uppdrag till de berörda Eurosystemskommittéer att undersöka möjligheter, inbegripet vägar att förstärka framtidsindikationerna om styrräntor, stödjande åtgärder, som utformningen av ett differentierat system för reserversättning, samt alternativ avseende storlek och sammansättningar av potentiella nya tillgångsköp.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.