Finlands Bank har lagstadgad ensamrätt att ge ut eurosedlar och euromynt i Finland. Det är också bankens uppgift att övervaka sedlarnas kvalitet och kontrollera sedlarnas äkthet. Banken är den enda myndigheten i Finland som kan ge ut nya sedlar och mynt och sortera bort obrukbara sedlar.

Finlands Bank sköter kontantförsörjningen i samarbete med bankerna och de övriga professionella kontantförsörjningsparterna. Centralbanken svarar för grossisttjänsterna inom kontantförsörjningen. För detaljisttjänsterna svarar de monetära finansinstituten och handeln och de kontantförsörjnings- och värdetransportföretag som de anlitar.

Centralbanken sköter själv sina penningtransporter mellan regionkontoren. Värdetransportföretagen sköter transporten av kontanter mellan sina kunder och uppräkningscentralerna och mellan uppräkningscentralerna och Finlands Banks regionkontor.

Bankerna anlitar Automatia Pankkiautomaatit Oy för produktionen av kontantförsörjningstjänster för sina kunder. Automatia har lagt ut uppräknings- och transporttjänsterna på värdetransportföretag. Cirka 80 % av kontanterna distribueras till allmänheten via uttagsautomater som upprätthålls av Automatia.

Värdetransportföretagens uppräkningscentraler sorterar merparten av sedlarna. De har rätt att återcirkulera brukbara sedlar. Vid behov kan värdetransportföretagen hämta mera kontanter till sina kunder direkt från Finlands Banks regionkontor. På motsvarande sätt lämnar värdetransportföretagen in en del av de kontanter som innehas av bankerna och handeln till centralbankens regionkontor. Finlands Bank sorterar sedlarna, kontrollerar sedlarnas äkthet och sorterar bort obrukbara sedlar.

Kontanter ger inte innehavaren någon ränta. Om en privatperson sätter in pengar på banken, får han ränta på pengarna. När han lyfter kontanter, blir det kvar mindre pengar på kontot och ränteavkastningen minskar. Samma princip gäller för bankerna överallt i världen. Centralbanken – i Finland Finlands Bank – är bankernas bank. Alla banker har ett konto i Finlands Bank på vilket centralbanken betalar ränta. När banken lyfter kontanter från Finlands Bank, blir det kvar mindre pengar på kontot och räntavkastningen minskar. När banken lämnar in kontanter till centralbanken, ökar saldot på kontot och ränteavkastningen stiger. Därför vill kunderna minimera räntebortfallet för kontantinnehavet och lämnar in överskotten av pengarna till centralbankskontoren.

Centralbanken får s.k. monetära inkomster för utgivna sedlar. Monetära inkomster uppkommer när centralbanken placerar kontomedlen för de räntefria sedlarna i en räntebärande valutareserv eller i andra finansiella tillgångar. Finlands Bank erhåller emellertid inte monetära inkomster för de utgivna sedlarna direkt, utan i proportion till sin andel av Eurosystemets gemensamma monetära inkomst på basis av det totala antalet utelöpande eurosedlar och euromynt. De monetära inkomsterna ökar Finlands Banks årsresultat. Vid vinstutdelningen redovisar banken till staten den del av de monetära inkomsterna som inte behövs för att täcka bankens kostnader och bibehålla kapitaltäckningen.

Finlands Bank har fem regionkontor. De ligger i Vanda, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. Kontorsnätet glesades ut under 1992–1994 då banken stängde åtta kontor. För att säkerställa en välfungerande kontantförsörjning och minska transporterna har ett begränsat depåsystem för sedlar införts. Med dess hjälp kan bankerna också undgå en del av räntebortfallet till följd av kontantinnehavet.

Under de senaste åren har centralbankernas kontorsnät avvecklats i de övriga nordiska länderna mer än i Finland och de nordiska centralbankerna har också övergått till mer omfattande depåsystem. I Danmark och Norge finns inga regionkontor över huvud taget, i Sverige finns två. De flesta euroländerna har fortfarande ett tätt kontorsnät men också där finns planer på avveckling.