Enligt Finlands Banks prognos fortsätter tillväxten i världsekonomin och världshandeln i en relativt snabb men mycket varierande takt. "Tillväxtekonomiernas andel av världsekonomin kommer att överstiga de utvecklade ekonomiernas andel i slutet av prognosperioden", konstaterade chefdirektör Erkki Liikanen på Euro & talous-presskonferensen. Det finns dock risker i anslutning till tillväxtutsikterna. De återspeglar en exceptionellt stor osäkerhet som ökat under de senaste veckorna till följd av händelserna i Nordafrika och Japan.
 
Den kraftiga tillväxten i tillväxtekonomierna har ökat efterfrågan på råvaror, vilket lett till en uppgång i råvarupriserna. Detta har satt fart på inflationen i hela världen. Riskerna i anslutning till inflationsutvecklingen pekar på en snabbare inflation än väntat. De anknyter till en spridning av uppgången i råvarupriserna till konsumentpriserna samt till trycket på att höja de indirekta skatterna. "Genom penningpolitiken säkerställer man att inflationsförväntningarna förblir väl förankrade och att en ackumulering av inflationstrycket undviks", sade chefdirektör Liikanen med hänvisning till ECB-rådets möte i mars.
 
Finlands ekonomi har återhämtat sig snabbt från den djupa recessionen. Återhämtningen i världsekonomin har ökat exporten i synnerhet av skogsindustrins och kemiindustrins produkter samt av förädlade metaller. Även den inhemska efterfrågan har förbättrats i och med att den privata konsumtionen och bostadsinvesteringarna ökat kraftigt.
 
Enligt Finlands Banks nya prognos närmar sig Finlands BNP-tillväxt 4 procent innevarande år med hjälp av det stora tillväxtarvet av den snabbare uppgången i produktionen under 2010. Tillväxten i den totala produktionen avtar dock till cirka 2½ procent under 2012–2013, och produktionsnivån före recessionen uppnås inte förrän 2012. "De goda tillväxtsiffrorna återspeglar ekonomins återhämtning från en djup svacka. Den strukturomvandling som snabbades upp av recessionen försvagar tillväxtutsikterna för ekonomin på längre sikt", konstaterade chefdirektör Liikanen. Industrins andel av produktionen i ekonomin har krympt medan servicebranscherna, som har en långsammare produktivitetsutveckling, har ökat sin andel.
 
Konsumentpriserna har stigit betydligt snabbare i Finland under det senaste halvåret. Priserna på energi och andra råvaror har stigit kraftigt, och livsmedelspriserna har stigit i en snabbare takt. Även ändringarna av den indirekta beskattningen har satt fart på uppgången i konsumentpriserna.
 
Under de senaste åren har konsumentpriserna i Finland stigit snabbare än i euroområdet i genomsnitt, och någon utjämning i prisnivåerna är inte heller i sikte under prognosperioden. "Det är av största vikt att satsa på strukturella reformer som stärker konkurrensen på hemmamarknaden.  Samtidigt måste den uppåtgående spiral i löner och priser som motverkar en hållbar tillväxt och sysselsättningen stoppas", sade chefdirektör Liikanen.
 
Även om underskottet i Finlands offentliga ekonomi förutspås minska 2011, kommer det utan ytterligare finanspolitiska åtgärder att kvarstå ett betydande strukturellt underskott i statsfinanserna. "Genom att sätta in de åtgärder som stärker de offentliga finanserna vid rätt tidpunkt kan man inverka på hur den belastning som dessa åtgärder föranleder fördelas mellan generationerna. Även av denna orsak är det viktigt att snabbt stärka de offentliga finanserna", sade chefdirektör Liikanen. Ju längre in i framtiden de nödvändiga skatte- och utgiftsbesluten samt de strukturella åtgärderna skjuts upp, desto större andel av bördan läggs på de åldersklassers axlar som är unga i dag.