"Den ekonomiska tillväxten i Finland har stannat av. Under de senaste månaderna har de ekonomiska utsikterna klart försvagats", konstaterade chefdirektör Erkki Liikanen i dag i samband med publiceringen av Finlands Banks ekonomiska prognos. Konjunkturutsikterna överskuggas av den dämpade tillväxten i världsekonomin, det fortsatt svaga förtroendeklimatet och statsskuldkrisen. Ökningen i totalproduktionen väntas stanna på 0,3 procent 2012 och vara nästan lika dämpad, dvs. 0,4 procent, 2013. År 2014 beräknas den ekonomiska tillväxten lägga sig på 1,5 procent. 

Avmattningen sker på bred front i ekonomin. Under de närmaste åren upprätthåller den inhemska efterfrågan inte längre den ekonomiska tillväxten och utvecklingen av exporten är fortsatt svag. Tillväxten på Finlands exportmarknader ökar endast långsamt och konkurrenskraften inom exporten har försvagats. "Exportpriserna har sjunkit i förhållande till importpriserna. Det försvagade bytesförhållandet har dragit ned på lönebetalningsutrymmet. Kommande löneuppgörelser måste därför dimensioneras enligt konkurrenskraften inom den öppna sektorn", betonade chefdirektör Liikanen.   
 
Avmattningen i ekonomin avspeglas också på arbetsmarknaden. Arbetslösheten väntas som högst stiga till 8,4 procent 2013. Ökningen i arbetslösheten hålls dock tillbaka av befolkningens åldrande.
 
Inflationen förutspås successivt avta i takt med den dämpade ökningen av konsumtionsefterfrågan och nedgången i energipriserna. På grund av höjda indirekta skatter kommer dock inflationen att ligga kvar på en förhållandevis hög nivå på 2,4 procent 2013. 

Under våren 2012 fattades viktiga beslut framför allt om stabilisering av statsfinanserna, men också om förlängning av arbetslivet. "Den ekonomiska utvecklingen ser dock ut att bli svagare än vad som väntades på våren, vilket också har försämrat utsikterna för de offentliga finanserna. Regeringens mål om stabilisering av statens skuldnivå före utgången av den innevarande valperioden kommer därför enligt Finlands Banks ekonomiska prognos inte att uppnås utan särskilda åtgärder", konstaterade chefdirektör Liikanen. 

"Ännu kan de offentliga finanserna stabiliseras på ett behärskat sätt. Om åtgärderna skjuts fram, ökar risken för en tvärbromsning betydligt", framhöll chefdirektör Liikanen. En hållbar offentlig ekonomi kan inte tryggas på lång sikt utan strukturåtgärder, som omfattar en ökning av utbudet av arbetskraft.
 
Euro & talous 5/2012 innehåller utöver artiklarna om den ekonomiska prognosen och den finansiella stabiliteten också följande artiklar:
Kinnunen, Mäki-Fränti och Viertola: Suomen julkisen talouden kestävyystarkasteluja (Analyser av hållbarheten i Finlands offentliga finanser)
Kajanoja: Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen (Utvecklingen av och mått på Finlands konkurrenskraft)